SOCJOLOGIA

SOCJOLOGIA
Socjologia/ odwołuje się do empirycznej rzeczywistości/ wg def. Jana Szczepańskiego jest nauką o zbiorowościach ludzkich – przedmiotem jej badań są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tej zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające z wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi, siły skupiające i rozbijające te zbiorowości, zmiany […]

TEORIA UJĘĆ NATURALISTYCZNYCH:

TEORIA UJĘĆ NATURALISTYCZNYCH:
- Behawioryzm – tworzenie ogólnej teorii zachowań pod wpływem bodźców
- Teoria zachowań - G. HOMANS i A. MALEWSKI
- Teoria uczenia się - -“-
- Teoria nagród i kar - -„-
Nagroda – czynność która […]

MAKROSTRUKTURY

MAKROSTRUKTURY
Struktura społeczna - układ stosunków międzyludzkich, zamożności, dystansów i hierarchii, tak w zorganizowanej jak i niez. Formie.
Warstwa społeczna - zbiór jednostek o podobnej……………………. sytuacji gosp. i zbliżonym poziomie kultury, którym obyczaj, tradycja i wszelkiego rodzaju zasady hierarchizacji społ. Wyznaczają dosyć wyraźnie określone i trwałe stanowisko nadrzędne, względnie podrzędne w stosunkach z przedstawicielami […]

Wartości uniwersalne

Wartości uniwersalne
– pewne wartości są akceptowane przez wszystkich.
Nie ma norm uniwersalnych, nie ma również uniwersalnego systemu oceny zachowań.
Ocena zależy od ilości dostępnych informacji, my formułujemy subiektywną ocenę.
Decyzje – wypadkowa wszystkich działań ( wpływów) w otoczeniu.
Socjologia – traktuje człowieka jako istotę społeczną, która nie może żyć poza społeczeństwem.
Istota społeczna – naturalnym środowiskiem człowieka jest społeczeństwo.

Socjologia

Socjologia
swoisty sposób patrzenia na rzeczywistość, dlaczego coś się dzieje tak a nie inaczej, umiejętność zdziwienia się sytuacjami rzeczywistymi.
Ludzie są różni, bo zostaliśmy wychowani w różnych kulturach, wpojono nam różne wzorce zachowań. Patrzymy odmiennie na rzeczywistość, bo każdy patrzy przez pryzmat swoich wartości.

ZBIOROWOŚCI

ZBIOROWOŚCI
- nie są grupami społecznymi, zbiory osób bez ściślejszych powiązań wzajemnych, wykazujących jednak duże podobieństwo zachowań ( np. ludzie na przystanku)
3 ZBIOROWOŚCI
1. PUBLICZNOŚĆ – w teatrze, nie musi być skupiona w miejscu, ale może być rozproszona np. przed telewizorami – publiczność rozproszona w miejscu i czasie ( czytelnicy gazet)
( efekt spłukiwania w odniesieniu do amerykańskiego […]

GRUPY SPOŁECZNE

GRUPY SPOŁECZNE
Jak grupy ( w jakim stopniu) potrafią wpływać na zachowania innych?
Zasady funkcjonowania małej grupy ( określone przez Georgea Hommensa) opisują podstawowe relacje w grupie.
Idealna grupa społeczna to taka, gdzie mocno oddziałuje na uczestników. Uczestnicy mocno się identyfikują z grupą, jest mocna hierarchia, lojalność uczestników nnp grupa przestępcza.
ZASADY:
1. Osoby, które często wchodzą w interakcje ze […]

System społeczny:

System społeczny:
Klasa społeczna w pojęciu Marksa – wielka grupa ludzi różniąca się od siebie stosunkiem do środków produkcji (ci którzy posiadają środki produkcji i ci którzy go nie posiadają )
Ci, którzy posiadają są uprzywilejowani a ci drudzy są poszkodowani.
Warstwa społeczna- duże grupy, które wzajemnie wchodzą w związki relacje
Pozycja społeczna – warstwy, elementy, które […]

Teorie zmiany społecznej.

Teorie zmiany społecznej.
1.rozwój społeczny a zmiana społeczna
2. typologia teorii zmiany społecznej:
- ze względu na źródło zmiany:
-zmiana pod wpływem przyczyn wewnętrznych
-zmiana pod wpływem czynników zewnętrznych wobec systemu społecznego.
- ze względu na status ontyczny zmiany
- zmiana jest elementem immanentnym systemu
- zmiana jest zaburzeniem systemu
3. idee zmiany:
-liniowej – św. Augustyn i inni
-cyklicznej – Platon
-spiralnej – G.B. Vico
-sinusoidalnej F. […]

Teorie ewolucji: - Teoria wyzwania - odpowiedzi A. Toynbec????

Teorie ewolucji:
H. Spencer, E. Taylor, W. H. Morgan
- jedność świata
- jedność natury ludzkiej
- jedność praw
- ewolucja – najbardziej powszechne prawo zmiany
- zmiana wszechobecna
- globalny charakter zmiany
- nierównomierność tempa zmiany
- zmiana to postęp
- ciągłość I stopniowość postępu
Teoria wyzwania - odpowiedzi A. Toynbec????
- ludzie sami tworzą swoją historie (Vico, Marks)
- każda zmiana wynika z czynników obiektywnych wywołujących zmianę oraz sposobu reakcji na te […]