grupa społeczna

grupa społeczna to zbiorowość o wykrystalizowanych strukturach wewnętrznych, systemach wartości, trwałych komponentach świadomościowych i specyficznej kulturze.
(encyklopedia socjologii tom.1)
struktury wewnątrzgrupowe:
• struktura socjometryczna
• struktura przywództwa (władzy)
• struktura komunikowania
procesy grupowe:
• konformizm
• naśladownictwo
• dezindywidualizacja
• dyfuzja odpowiedzialności
• anonimowość
• efekt liberalizacji
• przesunięcie ryzyka
• facylitacja
• syndrom grupowego myślenia
syndrom grupowego myślenia - symptomy:
1. złudzenie, że „niepowodzenia zdarzają się tylko innym” – nadmierny optymizm, podejmowanie maksymalnego ryzyka;
2. wspólne tworzenie racjonalizacji, po […]

czynniki konstytuujące grupę społeczną - klasyfikacja grup - klasyfikacja grup - rodzaje grup pierwotnych - funkcje rodziny

czynniki konstytuujące grupę społeczną:
• członkowie
• cele i zadania
• struktura grupy
• identyczność
• ośrodki skupienia
klasyfikacja grup:
• małe i duże
• formalne i nieformalne
• inkluzywne i ekskluzywne
• celowe i spontaniczne
• członkowstwo automatyczne i z wyboru
• gemeinshaft i gesellschaft
community association
wspólnota zrzeszenie (stowarzyszenie)
• pierwotne i wtórne
rodzaje grup pierwotnych:
• rodzina
• grupy rówieśnicze
• społeczność lokalna
funkcje […]

rodzaje tłumu:

rodzaje tłumu:
1. tłum agresywny:
• linczujący
• terroryzujący
• walczący
2. tłum uciekający
3. tłum nabywający (rabujący)
4. tłum demonstrujący (ekspresywny)

więź społeczna

więź społeczna
definicja jana szczepańskiego:
„zorganizowany system stosunków społecznych, instytucji, środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe w całość zdolną do trwania i rozwoju”
komponenty więzi społecznej:
1. styczność przestrzenna
2. styczność i łączność psychiczna
3. styczność społeczna
4. wzajemne oddziaływania
5. wzory działań społecznych
6. stosunki społeczne
7. zależności społeczne
8. instytucje społeczne
9. kontrola społeczna
10. organizacja społeczna

interakcja społeczna

interakcja społeczna (interaction, interaction ritual, interaction order) – procesy i sposoby przy pomocy których aktorzy społeczni odnoszą się do siebie, zwłaszcza w spotkaniach typu face-to face.
(d.jary, j.jary, 1995. collins dictionary of sociology, glasgow)
interakcja społeczna. jako proces interpretacyjny:
1. interakcja jest konstruowana przez podmiot;
2. definiowanie jest stałym procesem;
3. interakcja jest symboliczna;
4. interakcja zachodzi przez dopasowanie linii działań przez antycypowanie odpowiedzi […]

postnowoczesność (sfera ekonomiczno – społeczna):

postnowoczesność (sfera ekonomiczno – społeczna):
• wzrost roli kapitału ponadnarodowego i powolny zanik gospodarczej roli państw narodowych
• zanik legitymizującej roli państwa tracącego wiarygodność w obliczu upadku „wielkich ideologii”
• zmiana środków sprawowania władzy – przejście od represji do nadzoru
• eksplozja informacyjna, rozwój elektronicznych nośników informacji zmieniających podstawy zarządzania, polityki, edukacji
• unifikacja kultury masowej
postmodernizm (sfera zjawisk kulturowych):
• upadek „wielkich narracji” – fragmentyzacja, rozbicie, relatywizacja […]

przejście do ponowoczesności:

przejście do ponowoczesności:
1. dyferencjacja społeczna
kolizja norm i wartości reprezentowanych przez różne grupy społeczne; odrzucenie przymusowej homogenizacji.
wielość subsystemów społecznych kierujących się własną „logiką”, wartościami i normami.
2. deinstytucjonalizacja
silne instytucje zapewniają internalizację norm i wartości, „odciążają” jednostkę od trudu stałego podejmowania decyzji, chronią przed zwątpieniem i niepewnością. świat instytucji posądzany jest o fasadowość skostnienie i bezosobowość.
tradycja traci na ważności (detradycjonalizacja).
kończy […]

dekonstrukcja

dekonstrukcja
„wszystkie zdania typu ‘dekonstrukcja to jest x’ […] a priori mijają się z sensem”
jacques derrida, o gramatologii
sposoby dekonstrukcji:
• analiza retoryczna
poszukuje się ideologii w tekście, zwłaszcza ukrytej ideologii. do czego autor zamierza przekonać czytelnika? kto jest czytelnikiem modelowym tekstu? jaki jest ukryty system norm i wartości, na którym opiera się przekaz?
• opaczny odczyt (misreading)
jest to dekonstrukcja na zasadzie: […]

procesy przemian w strukturze społeczno-zawodowej:

procesy przemian w strukturze społeczno-zawodowej:
1) zmiany stosunków własnościowych – rośnie klasa właścicieli, rekrutująca się – obok starych właścicieli – z dawnej inteligencji i robotników wykwalifikowanych;
2) powstanie „podklasy” (underclass) – składającej się z bezrobotnych, rodzin niepełnych i o bardzo niskim standardzie życiowym, obejmująca około 10% społeczeństwa;
3) spadek (o około 30%) liczby robotników wykwalifikowanych – część z nich zasila klasę […]

Pozytywizm (fr. positif’- rzeczywisty, realny, pewny, twierdzący, pozytywny), kierunek w filozofii i socjologii zapoczątkowany przez Augusta Comte’a. Jego główne założenia zgodne zresztą z etymologią to: 1) badanie wyłącznie tego, co rzeczywiste, realne, 2) dążenie do uzyskania wiedzy pewnej oraz 3) zajmującej się kwestiami ścisłymi, 4) orientacja praktyczna pozwalająca wykorzystać zdobytą wiedzę do przekształcania rzeczywistości, […]