Teoria krążenia elit V. Pareto

Teoria krążenia elit V. Pareto
-odrzuca ewolucję
-odrzuca postęp i rozwój – istnieje jedynie zmiana
-dominuje stan równowagi – wynikający z jedności przeciwieństwa, sprzeczności interesów
-równowaga chwiejna, dynamiczna – konflikt jest wszechobecny (akcja – reakcja)
-wszelka zmiana ma charakter falowy
-zasadniczy podział społeczeństwa na:
-elitę, klasa ludzi którzy w dziedzinie swej działalności maja najwyższy wskaźnik osiągnieć
-masę – dopełnienie części pospolitej
-podział na […]

Teorie dyfuzjonistyczne - Teoria funkcjonalna T. Parsons, B. Malinowski.

Teorie dyfuzjonistyczne
F. Graebner, B. Akermann, A.L. Kroeber, F. Baas
- zmiana jest efektem oddziaływania wynalazków za pomocą procesu dyfuzji
- wynalazki są wyjątkiem
- proces dyfuzji jest to „akceptacja zachodząca w czasie pewnego rodzaju przedmiotu, idei wzorca działania poprzez poszczególnych ludzi, grupy lub inne zbiorowości związane z określonymi kanałami komunikowania, strukturą społeczną i danym systemem wartości.”
- proces dyfuzji […]

Prawidłowości przebiegu konfliktu wg. R. Dahrendorfa - Funkcjonalna teoria konfliktu: L.A. Coser

Prawidłowości przebiegu konfliktu wg. R. Dahrendorfa
1. W im większym stopniu zrealizowane są techniczne, polityczne i społeczne warunki organizacji, ttym bardziej intensywny jest konflikt – w przeciwnym razie jest bardziej gwałtowny.
2. W im większym stopniu dystrybucja władzy i innych nagród nakłada się na siebie, tym bardziej intensywny jest konflikt.
3. Im mniejsza jest mobilność pomiędzy […]

Dialektyczna teoria konfliktu R. Daahrendorf. - Mechanizm powstawania konfliktu:

Dialektyczna teoria konfliktu R. Daahrendorf.
-system społeczny jest w stanie nieustannego konfliktu
-konflikt wynika z przeciwstawnych interesów różnych grup lub jednostek wynikających z dystrybucji władzy miedzy podporządkowanymi i dominującymi.
-konflikty polaryzują się w kierunku dwóch grup konfliktowych
Mechanizm powstawania konfliktu:
-uprawomocnione stosunki władzy
-dychotomiczne stosunki władzy ról dominujących i podporządkowanych
-pojawiają się przeciwstawne quasi grupy (oparte na interesach utajonych)
-wzrasta poczucie […]

Teoria konfliktu

Teoria konfliktu
-Rodowód:
-podważenie Parsonsa koncepcji równowagi, gdyż :
-dobra rzadkie wywołują konflikty(np. władza)
-mechanizmy powodujące konflikt są nieuniknione
-systemy społeczne systematycznie wywołują konflikt
-konflikty manifestują się w spolaryzowanej przeciwstawności interesów
-konflikt jest głównym źródłem zmiany w systemie społecznym
-konflikt dobra i zła jest motorem dziejów (G. Simmel, K. Marks.)
Konflikt jest społeczny, gdy wynika z właściwości struktury lub funkcji grupy.
Definicje konfliktu:
R. Dahrendorf „(Używam […]

Empiryzm

Empiryzm
(TYPY) – nomotetyczne ; idigraficzne - Windelband
N. nomotetyczne - nauki dot. odkrywania praw rządzących w rzeczywistości (fizyka, chemia, biologia)
N. idigraficzne - (idios – jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny) – zwracają uwagę nie na prawa rządzące rzeczywistością, lecz zwracają uwagę na to co wyjątkowe, niepowtarzalne (np. badanie osobowości).
Wyjaśnić coś, to […]

Teorie naturalizmu

Teorie naturalizmu
1. T. Behawioryzmu - model: bodziec – reakcja, zachowanie człowieka, zwierząt na konkretne bodźce. Skinner uważał że ideały: wolność, równość należy odrzucić. Można dobrać takie bodźce aby wywołać określoną reakcję.
2. T. nagród i kar - Homaus, Malewski – model: nagrody – kary. Ludzkie zachowania zależą od nagród i kar. To co nagradzamy – to […]

PARADYGMAT INTERPRETACYJNY

PARADYGMAT INTERPRETACYJNY
Interakcja społeczna – to procesy i sposoby przy pomocy których aktorzy społeczni odnosza się do siebie zwłaszcza w spotkaniach „twarzą w twarz”.
Na interakcję składają się (cechy):
- interakcja konstruowana jest przez podmiot
- definiowanie jest tu stałym procesem
- interakcja jest symboliczna
- interakcja ma charakter wyłaniania się (emergencja) – nie jest dana
- int. zachodzi przez dopasowanie […]

Cechy społ. ponowoczesnego:

Cechy społ. ponowoczesnego:
1. dyferencjacja społ. – rosnące zróżnicowanie, wiele grup kieruje się różnymi normami i może dojść do kolizji wartości
2. deinstytucjonalizacja – silne instytucje odciążają jedn. od trudu stałego podejmowania decyzji; - tradycja traci ważność; - zmiany w modelu rodziny
3. pluralizm kulturowy – różnorodność wartości, wzorów zachowań, mnogość wyznań religijnych, grup społecznych, filozofii i stylów życia oraz […]

SOCJOLOGIA MIASTA

SOCJOLOGIA MIASTA
Zostałą zapoczątkowana przez szkołę chicagowską w latach 30-tych.
Sformułowano schamat: segregacja, in………… i wyjście z miasta.
Zmiany w składzie zamieszkania:
• najpierw w danej dzielnicy jest względnie jednorodna grupa mieszkańców
• potem następuje intruzja, a więc wprowadzają się przedstawiciele innych grup etnicznych społ.,
• następuje zróżnicowanie
• w końcu ci pierwotni mieszkańcy dzielnicy wyprowadzają się do bogatszych dzielnic (wyjście)