- wspólnota -

- wspólnota -
* #1 rozumiana w wymiarze terytorialnym jako oddzielne geograficznie miejsce
* #2 jako grupa ludzka, która charakteryzuje się świadomością własnej odrębności
* zajmuje dane terytorium i posiada bardziej lub mniej widoczne granice społeczne i polityczne
* członkowie wspólnoty są w kontaktach ze sobą i w konsekwencji mogą się organizować dla osiągnięcia wspólnych celów;
* istnieje podział pracy
* […]

- biurokracja – najczystsza forma grup drugorzędnych, organizacja na szeroką skalę;

- biurokracja – najczystsza forma grup drugorzędnych, organizacja na szeroką skalę;
* jej struktura jest formalna i ściśle określona;
* jej analiza musi być wolna od uprzedzeń
* Max Weber – idealny typ biurokracji:
^ podział pracy posunięty do maksimum
^ jasna hierarchia autorytetu
^ dobrze wypracowany zbiór norm i przepisów
^ bezosobowość w działaniu organizacji
^ zatrudnienie wyłącznie na zasadzie kwalifikacji
^ istnieje […]

- społeczny charakter „ja” (self)

- społeczny charakter „ja” (self)
– postawy, idee i uczucia, jakie jednostka ma względem swojej osoby; każda jednostka w drodze interakcji i socjalizacji dochodzi do wyrobienia sobie pojęcia o niej samej – ma aspekt społeczny; „ja” i społeczeństwo są zależne – jedno ma wpływ na drugie i odwrotnie;
- Karol Cooley – „zwierciadło osobowości” składa się z […]

sposoby zaprowadzenia społecznej kontroli:

sposoby zaprowadzenia społecznej kontroli:
* uległość normom wzrasta w związku z socjalizacją na różnych szczeblach
* identyfikacja jednostki z daną grupą prowadzi do uległości
* daleko posunięty podział pracy w nowoczesnym społeczeństwie stwarza i rozszerza system zależności i wzajemności, których jednostki łatwo nie zrywają chyba, że utrzymanie się przy życiu zmusza ich do tego
* dla trzymania jednostek w […]

- definicja grup na dużą skalę:

- definicja grup na dużą skalę:
* drugorzędne grupy – wielu członków, formalna struktura, nie ma w nich miejsca na spontaniczność; nieosobowy stosunek ich członków
* formalne organizacje – grupy, które posiadają sztywną strukturę
* złożone organizacje – zaawansowany podział pracy w nich
* grupy na dużą skalę – kładą akcent na rozmiar samej grupy
* zrzeszenia – ściśle określone […]

- pojęcie zmian społecznych – jest trudnym w socjologii:

- pojęcie zmian społecznych – jest trudnym w socjologii:
* przyczyny zmian mogą być przypisywane różnym zmiennym
* zmiany dotyczą dwóch oddzielnych sfer:
^ społecznej – alternacje, które mają miejsce w społeczności
^ kulturowej – ciągły proces w samym społecznym dziedzictwie;
zmiany w jednej sferze powodują zmiany w drugiej; trudno oddzielić zmiany społeczne od kulturowych
- zachowanie się jednostek jest przyczyną […]

- synonimy kultury: wyuczone sposoby zachowań, społeczne dziedzictwo, super wzorzec;

- synonimy kultury: wyuczone sposoby zachowań, społeczne dziedzictwo, super wzorzec;
- cechy kultury:
* tylko człowiek posiada kulturę, ponieważ tylko człowiek jest istotą społeczną; kultura zakłada ludzie współoddziaływanie; dla zaistnienia kultury potrzebne jest porozumiewanie się za pomocą symboli
* każde społeczeństwo ma swoją kulturę
* kultury uczymy się od innych jednostek w drodze interakcji
* człowiek uczy się kultury i […]

RELIGIA

RELIGIA
- religia: podstawowym składnikiem życia religijnego jest obrzęd (ryt); do natury religii należy jej aspekt społeczny;
* wierzenia w formie doktryny, artykułów wiary, wytłumaczeń zjawisk dla których nie ma racjonalnego rozumienia stanowią konieczną część religii;
* obrzędy takie, jak modlitwy, gesty etc., są zachowaniem przepisanym w kontaktach ze świętym
* z religijnymi wierzeniami i obrzędami są złączone obawa, […]

- typy społeczeństw:

- typy społeczeństw:
* Herbert Spencer: wojująca (militant) i przemysłowa (industrial) społeczność
* Henryk Maine: używał status (status) i kontrakt (contract) dla rozróżnienia społeczeństw
* Ferdynand Tonnies: Gemeinschaft (wspólnota) i Gesellschaft (społeczność rozwinięta)
* Emile Durkheim: dla nierozwiniętego „solidarność mechaniczna” (mechanical solidarity), a dla nowoczesnego „solidarność organiczna” (organic solidarity)
* Howard Becker: społeczność wiejska „święta” (sacred) i rozwinięta „świecka” (secular)
* […]

- istota socjologii:

- istota socjologii:
1. jest nauką społeczną, nie naturalną (fizyczną)
2. jest nauką kategoralną, nie normatywną
3. jest nauką dla nauki, nie nauką stosowaną
4. bazuje na indukcji i uogólnieniach
5. jej celem jest zdobycie wiedzy
- 3 elementy naukowej metody socjologii:
1. pojęcia - są punktem wyjścia; uogólnienie odnośnie ludzkiego współoddziaływania dotyczące całej grupy ludzi, przedmiotów, które mają coś […]