Sofiści Koncepcje etyki w starożytności.

Sofiści Koncepcje etyki w starożytności.
Rolę filozofii sofistów należy rozpatrywać na tle szerszego kontekstu historycznego ówczesnej epoki. W V w., po zwycięstwie Greków nad Persami, zapanował pokój i dobrobyt. Zaznaczyła się zdecydowana przewaga Aten, które urosły do roli politycznego mocarstwa. Tam też przeniosło się centrum filozoficzne Grecji. Rozkwit potęgi militarno-ekonomicznej Aten spowodował zmianę charakteru uprawianej filozofii. […]

Procesy grupowe w socjologii

Procesy grupowe w socjologii
konformizm (zachowanie zgodne z normami w grupie lub zmiana zachowania pod wpływem nacisku grupy), naśladownictwo (istotny proces w nauce, jest charakterystyczny dla tłumu), dezindywidualizacja (zanik osobowości, jednostka całkowicie utożsamia się z tłumem), dyfuzja odpowiedzialności (zanik odpowiedzialności za określone zachowanie), anonimowość (w grupie raźniej, bezkarnie), efekt liberalizacji (przejście jednostki z grupy z […]

Grupa społeczna w socjologii

Grupa społeczna w socjologii
pewna liczba osób charakteryzująca się obiektywną, zewnętrz­nie postrzegalną wspólnotą pewnego typu (np. wspólnotą krwi, wspólnotą terytorium, wspólnotą ideologii), strukturą i organizacją wewnętrzną, po­dobieństwem uczestników pod względem istotnej cechy (cech) związanej z udziałem w grupie oraz świadomością przynależności do grupy i jednocześnie świadomością od­rębności od innych grup (świadomością „my”).
W grupie społecznej wyróżniamy struktury […]

Koncepcja dramaturgiczna w socjologii

Koncepcja dramaturgiczna w socjologii
E. Goffmana, jeden z nurtów w ramach socjologii życia co­dziennego. Odwołując się do analogii mię­dzy życiem społecznym a teatrem zmierza się do wykrycia różnych technik manipulo­wania wrażeniami stosowanymi przez ludzi i instytucje w ich codziennych działaniach. Podobnie jak w teatrze stosuje się różne zabiegi, aby do­prowadzić do wywołania zamierzonego efektu końcowego, […]

Etnometodologia w socjologii

Etnometodologia w socjologii
(twórca- Harold Garfinkel), kierunek tzw. socjologii życia codziennego zmierzający do wykrycia zasad, którymi posługują się ludzie w kon­struowaniu i podtrzymywaniu przyjętej wi­zji rzeczywistości. Kierunek ten jest nauką o metodach stoso­wanych przez ludzi w celu utrzymania włas­nych przekonań na temat istniejącego po­rządku społecznego. Założenia dotyczące określonego typu porządku tkwią u podstaw wszelkich aktów społecznego […]

Interakcjonizm symboliczny w socjologii

Interakcjonizm symboliczny w socjologii
kierunek socjologiczny zajmujący się badaniem inter­akcji dokonujących się przy użyciu symboli i gestów znaczących. Kierunek ten nawiązu­je do dorobku pragmatyzmu, fenomenolo­gii, teorii G. H. Meada oraz socjologii humanistycznej W. I. Thomasa i F. Znanieckiego. W uję­ciu tym podkreśla się, że działanie podmio­towe (w tym interakcja) nie jest tylko reak­cją na oddziaływania […]

Stosunki face-to-face w socjologii

Stosunki face-to-face w socjologii
(stosunki twarzą w twarz), termin używany w celu charakte­rystyki bezpośrednich kontaktów występu­jących między jednostkami głównie w obrę­bie małych grup społecznych. Jednostki uczestniczą w zachodzących stosunkach społecznych jako osoby, a nie tylko repre­zentanci określonych ról społecznych. Re­lacje tego typu rzadziej występują w dużych zbiorowościach. Przeciwieństwem relacji typu face-to-face są kontakty przelotne, ma­jące charakter […]

Interakcja społeczna w socjologii

Interakcja społeczna w socjologii
wzajemne oddziaływanie jednostek na siebie. Interakcja jest procesem komunikowa­nia, w wyniku którego jednostki nawzajem modyfikują swoje działania (stosunki face to face). Komunikacja ta ma charakter werbalny oraz (lub) nie­werbalny - gesty, mimika, ruchy ciała, wy­gląd zewnętrzny itp. Nieodłącznym skład­nikiem procesu interakcji jest definiowanie sytuacji oraz interpretowanie zachowań partnera. Każda ze stron […]

Paradygmat interpretacyjny = Socjologia życia codziennego

Paradygmat interpretacyjny = Socjologia życia codziennego
jeden z nurtów socjologii współczesnej, w którym zmierza się do wykrycia reguł kształtują­cych przebieg interakcji. Opiera się na założeniach konstruktywizmu. W odróżnieniu od ujęć tradycyjnych podkreśla się tutaj zna­czenie nieustannie zachodzącego procesu interpretowania i definiowania sytuacji przez podmiot (aktora). Do socjologii życia codziennego zalicza się takie teorie […]

Paradygmat

Paradygmat
(gr. paradeigma — wzo­rzec, przykład), wzorzec uprawiania nauki. Termin zaproponowany przez Thomasa S. Kuhna [1968], oznaczający ogół przyjętych teorii, metod i praktyk badawczych opiera­jących się na podobnej koncepcji rzeczy­wistości, uznawanych - nie zawsze w pełni świadomie - założeniach oraz podobnym sposobie widzenia problemów naukowych. Pojęcie paradygmatu wyjaśnić można także w inny sposób, odwołując się […]