zmienna skokowa

zmienna skokowa
Zmienną losowa skokową można opisać za pomocą funkcji prawdopodobieństwa, dystrybuanty , parametrów (wartość oczekiwana, wariancja)
Funkcja prawdopodobieństwa oznacza: P(X = xi) = pi, czyli prawdopodobieństwo, ze zmienna losowa X przyjmie wartość równą xi.
Dystrybuantę zmiennej losowej (oznaczoną F(x) ) definiuje się następująco: F(x) = P(X ≤ x ) określając więc prawdopodobieństwo, ze zmienna losowa X przyjmie […]

różnica między zmienną losową skokową a ciągłą

różnica między zmienną losową skokową a ciągłą
Zm.losowa to taka zmienna, która przyjmuje określone wartości liczbowe z danym prawdopodobieństwem.
Zm.losowe skokowe(zwane tez dyskretnymi) to zmienne przyjmujące skończoną lub nieskończoną , ale przeliczalną liczbę wartości(np.liczba wyrzuconych oczek na sześciennej kostce,liczba samochodów w gopsp.domowym, liczba nabytych akcji PKO BP)
Zmienna losowa ciągła to zmienna przyjmująca nieskończoną lub nieprzeliczalna liczbę wartości […]

Jak można podzielić statystykę

Jak można podzielić statystykę
Statystykę rozumianą jako naukę (metodykę badania zjawisk masowych) można podzielić na 2 podstawowe działy:
statystykę opisową zajmująca się metodami gromadzenia i prezentowania danych i ich systematycznego opisu , oraz statystykę matematyczną – zajmującą się regułami wnioskowania o właściwościach badanych zbiorowości na podstawie wybranej w sposób losowy próby pochodzącej z tej zbiorowości.

estymacja parametryczna

estymacja parametryczna
Wnioskowanie statystyczne polega na uogólnieniu informacji zebranych w próbie losowej na całej zbiorowości statystycznej. Pierwszy rodzaj dokonywanego uogólnienia nosi nazwę estymacji (szacowania). Pod pojęciem estymacji będziemy rozumieć przybliżenie nieznanej liczby charakteryzującej zbiorowość statystyczną. Taki rodzaj estymacji nosi nazwę estymacji parametrycznej.
O estymacji parametrycznej mówimy wówczas, gdy szacujemy jedynie wartość nieznanych parametrów w znanym typie […]

Co to jest populacja ,przykłady parametrów.

Co to jest populacja ,przykłady parametrów.
Nieznana charakterystyka liczbowa populacji nosi nazwę parametru, którym jest pewna stała wartość opisująca zbiorowość. Obliczony w próbie jej odpowiednik (stałej wartości) jest nazywany estymatorem np. populacja klientów supermarketu – parametrem może być czas poświęcony na zakupy tygodniowo, a estymatorem jest średnia arytmetyczna z próby.
POPULACJA
Klienci supermarketu
PARAMETR POPULACJI
Średni czas zakupów tygodniowo
ESTYMATOR
Średnia arytmetyczna […]