Narzędzia pozataryfowe

Narzędzia pozataryfowe
Narzędzia pozataryfowe – inne niż cła i narzędzia parataryfowe bariery w handlu międzynarodowym, których funkcją jest bezpośrednie ograniczenie obrotów towarowych z zagranicy, a zwłaszcza ich wolumenu, są to:
a) ograniczenia ilościowe (kontyngenty ilościowe) – określenie przez państwo wolumenu importu lub eksportu, który nie może być przekroczony w skali roku (lub innym okresie). Ograniczenia ilościowe mogą […]

Narzędzia parotaryfowe

Narzędzia parotaryfowe
Parataryfowe narzędzia – ograniczenia w handlu zagranicznym nie będące cłami, a powodują skutki identyczne jak cła ( wzrost ceny importu i zmniejszenia jego konkurencyjności), są to:
a) opłaty wyrównawcze – różnica między niższą ceną towaru importowego a wyższą, ustaloną […]

Miejsca uznaniowe

Miejsca uznaniowe mogą powstać na wniosek zainteresowanego podmiotu w przypadku, gdy zachodzą szczegółowe okoliczności np. znaczne oddalenie od oddziałów celnych przy jednoczesnym braku uzasadnienia ekonomicznego.
Warunki wyznaczania bądź uznania takich miejsc:
• miejsca takie muszą zapewnić warunki gwarantujące nienaruszalność jak również toż-samość znajdujących się tam towarów,
• miejsca te muszą spełnić odpowiednie warunki techniczne,
• muszą zapewnić możliwość przeprowadzania kontroli […]

Procedura składu celnego

Procedura składu celnego
Instytucja składu celnego pozwala na stosowanie ułatwień w obrocie towarowym poza karami UE. Składem celnym jest miejsce w którym mogą być składowane towary zgodnie z ustalo-nymi wymogami. Skład celny podlega dozorowi celnemu i kontroli celnej. Procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym towarów nie krajowych które w okresie składowania nie podlegają […]

Procedura uszlachetniania biernego

Procedura uszlachetniania biernego polega na dokonaniu czasowego wywozu towarów krajowych poza obszar UE w celu poddania tych towarów uszlachetnianiu i dopuszczeniu do obrotu produktów powstałych w wyniku uszlachetniania. Omawiając tą procedurę należy zwrócić uwagę na pojęcia jak:
Towary wywożone czasowo – towary, które zostały objęte procedurą uszlachetniania bierne-go. Procesy uszlachetniania biernego to procesy dopuszczone w ramach […]

Procedura odprawy czasowej:

Procedura odprawy czasowej:
Została określona w art. 137 – 144 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
Procedura odprawy czasowej pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym wspólnoty towa-rów nie wspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian za wyjątkiem wynikającego ze zwykłego zużycia obniżenia ich wartości z całkowitym lub częściowym zwolnieniem należności celnych przywozowych. Procedura ta jest zaliczana do procedur […]

Wartość cech towar:

Wartość cech towar:
Wartość cech towaru jest elementem kalkulacyjnym służącym do naliczania należności cel-nych przywozowych i należności celnych wywozowych odnoszących się do towarów. Zasad-niczym celem, dla którego określa się wartość celną towaru, jest ustalenie kwoty wynikającej z długu celnego oraz innych należności pobieranych przez organ celny. Zasadniczym doku-mentem stanowiącym podstawę obliczenia cła jest faktura. Zawiera 2 […]

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej umożliwia czasowy przywóz towarów niekrajowych przeznaczonych do powrotnego wywozu, z całkowitym lub z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych. Towary wprowadzone na polski obszar celny w ramach tej procedury mogą jedynie podlegać zwykłemu zużyciu wynikającemu z używania towarów.
Procedura odprawy czasowej występuje w dwóch odmianach, z których jedna polega na całkowitym zwolnieniu z […]

elementy kalkulacyjne w sprawach celnych

Elementami kalkulacyjnymi zgodnie z Kodeksem Celnym, są elementy służące do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych, odnoszące się do towaru. Innymi słowy są to okoliczności faktyczne (np. kraj pochodzenia towaru) oraz prawne (wysokość stawki celnej na dany towar), które mają wpływ na wysokość należnego cła, a nieraz także innych opłat związanych z obrotem […]

Podstawą funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej jest Unia Celna. Jej istotą jest:

Podstawą funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej jest Unia Celna. Jej istotą jest:
• likwidacja granic między państwami objętymi Unią Celną,
• utworzenie na terytorium państw wchodzących w skład Unii jednego obszaru celnego,
• zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkow-skimi,
• przyjęcie i stosowanie przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnej taryfy celnej w stosunku z państwami trzecimi,
• zakaz […]