Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność
Za osoby prowadzące pozarolniczą działalność - zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - uważa się:
o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
o twórców i artystów,
o osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów […]

Płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne

Płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza do ZUS:
• pracodawca - za osobę pozostającą w stosunku pracy; za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, […]

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu:
• od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości 7,75% podstawy wymiaru,
• od zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez osoby fizyczne […]

4. Wysokość i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

4. Wysokość i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ wynosi:
• do 31 grudnia 2003 r. - 8% podstawy wymiaru,
• od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. - 8,25% podstawy wymiaru,
• od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia […]

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, za ubezpieczonych uznaje się także zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodzin osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 9 ust. 1, z zastrzeżeniem art. […]

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców
Jak już wspomniano, zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zgody na pobyt tolerowany lub posiadający status uchodźcy nadany w Polsce albo korzystający […]

Ubezpieczenie dobrowolne

Ubezpieczenie dobrowolne
Osoby nie spełniające warunków do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, osoba przystępująca do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zostaje objęta tym ubezpieczeniem z dniem określonym w umowie zawartej przez tę osobę z Funduszem, a przestaje […]

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

1. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
Ubezpieczenie obowiązkowe
W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), ubezpieczonymi w Funduszu są osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia […]

UBEZPIECZENIE ZRDOWOTNE

UBEZPIECZENIE ZRDOWOTNE
Ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391 z późn. zm.).
Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Polski oraz cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania zawodu, zezwolenia na […]

System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce

System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce
1. SYSTEM UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH W POLSCE
W zreformowanym systemie emerytalnym w Polsce ze stycznia 1999, emerytura składa się z dwóch składników obowiązkowych i jednego dobrowolnego, (który będzie zależał od możliwości finansowych i przezorności każdego z nas).
OTO TE SKŁADNIKI:
- W filarze pierwszym emerytura wypłacana ze zreformowanego ZUS-u, finansowana jest […]