Przyczyny powstania RE.

Przyczyny powstania RE.
 chęć odbudowy pozycji gospodarczej i politycznej państw-założycieli po II wojnie światowej (utraconej na rzecz USA),
 obawa przed Niemcami oraz przed ZSRR i komunizmem, […]

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych i jego rodzaje.

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych i jego rodzaje.
Członkostwo pełne, i niepełne.
W ramach członkostwa pełnego rozróżnia się:
- członków pierwotnych – państwa, które założyły daną organizację, tzn. uczestniczyły w konferencji założycielskiej oraz podpisały i ratyfikowały statut przed jego wejściem w życie i ukonstytuowaniem się organizacji;
- członkostwo nabyte – posiadają je państwa, którym nie przysługiwało prawo członkostwa pierwotnego i które zostały […]

Organizacje powszechne i partykularne.

Organizacje powszechne i partykularne.
Podział ze względu na zasięg członkostwa:
- powszechne (uniwersalne) – zapewniona jest formalna oraz powszechna dostępność do niej zadeklarowana w statucie; zmierzają do objęcia wszystkich państw do swego składu członkowskiego; np. ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Zdrowia;
- partykularne (grupowe, regionalne) – członkostwo ograniczone tylko do określonej grupy państw (np. kryterium gospodarcze lub geograficzne); np. […]

Organizacje o celach specjalnych i celach ogólnych.

Organizacje o celach specjalnych i celach ogólnych.
Podział wg zakresu kompetencji:
- o kompetencjach ogólnych – rozwijają działalność we wszystkich dziedzinach międzynarodowych; np. ONZ;
- organizacje specjalne (funkcjonalne) – działają w określonych dziedzinach, np. organizacje gospodarcze (WE), społeczne (ILO), kulturalne (UNESCO), polityczno-wojskowe (NATO);

Pojęcie i rodzaje organizacji międzynarodowych.

Pojęcie i rodzaje organizacji międzynarodowych.
Organizacja międzynarodowa – pewna forma współpracy zrzeszająca podmioty z różnych państw. Dzieli się je na:
- pozarządowe (INGOs) – członkami są osoby fizyczne lub prawne (np. stowarzyszenia krajowe lub międzynarodowe o charakterze prywatnym lub publicznym); podstawą jej istnienia nie jest umowa międzynarodowa, lecz porozumienie nieformalne lub o charakterze wewnętrzno-prawnym; ich celem jest realizacja […]

Organizacje „koordynacyjne” i „ponadnarodowe”.

Organizacje „koordynacyjne” i „ponadnarodowe”.
Podział wg stopnia władzy organu międzynarodowego w stosunku do państw członkowskich:
- o charakterze koordynacyjnym – cechą charakterystyczną jest uzgadnianie działań poszczególnych krajów w procesie realizacji celów organizacji w ramach prowadzonych przez państwa członkowskie konsultacji oraz przez wykonywanie zaleceń wydawanych przez organy tej organizacji; w sprawach zasadniczych wymagana jest jednomyślność (zasad suwerenności państw); np. […]

Statut organizacji międzynarodowej.

Statut organizacji międzynarodowej.
Statut organizacji międzynarodowej stanowi podstawę prawnoorganizacyjną istnienia i funkcjonowania organizacji międzynarodowych, zawartą w umowie międzynarodowej wielostronnej wiążącej wszystkie państwa będące jej członkami. Umowa taka z punktu widzenia prawa międzynarodowego ma charakter konwencji wielostronnej. Konwencjom takim nadano różną nazwę w poszczególnych organizacjach, np.: statut w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), konstytucja w Międzynarodowej Organizacji […]

Organy organizacji międzynarodowych.

Organy organizacji międzynarodowych.
Ze względu na charakter członków rozróżniamy następujące rodzaje organów (rodzaje organów organizacji międzynarodowych):
- organy międzyrządowe – możemy je podzielić na walne zgromadzenie (wszyscy stali członkowie danej organizacji reprezentowani przez przedstawicieli rządów na najwyższym szczeblu; zbiera się ono stosunkowo rzadko i na krótki czas – przeważnie raz w roku; zajmuje się tylko najważniejszymi sprawami, takimi […]

Funkcjonariusze międzynarodowi.

Funkcjonariusze międzynarodowi.
Funkcjonariusze międzynarodowi, to członkowie personelu, którzy służą w jednakowym stopniu wszystkim krajom członkowskim. Wykonują oni swoją funkcję przez cały czas kadencji, funkcja ta ma charakter wyłączny (funkcjonariusz może być zatrudniany tylko przez organizacje międzynarodowe) oraz musi wynikać z umowy międzynarodowej zawartej między organizacją, a funkcjonariuszem. W zakresie swoich funkcji funkcjonariusz korzysta z immunitetu.

Uchwały organizacji międzynarodowych i sposoby ich podejmowania.

Uchwały organizacji międzynarodowych i sposoby ich podejmowania.
Uchwały organizacji międzynarodowych, to:
 zalecenia,
 rekomendacje,
 akty prawnie wiążące;
Mogą one być podejmowane poprzez zastosowanie:
- zasady jednomyślności – występuje ona w organizacjach grupowych (WE, OECD, NATO, EFTA); obecnie głosowanie jednomyślne stosuje się zazwyczaj w odniesieniu do podejmowania decyzji w sprawach zasadniczych dla organizacji (zmian statutu, przyjmowanie nowych członków),
- zasady większości głosów,
- głosowania ważonego – polega na […]