Funkcje organizacji międzynarodowych

Funkcje organizacji międzynarodowych
- regulacyjne – jest to proces tworzenia norm, wzorców o charakterze moralnym, politycznym czy prawnym, mających kształtować postępowanie uczestników stosunków międzynarodowych odpowiednio do przyjętych regulaminów; w sferze wewnętrznego funkcjonowania organizacji oznacza to tworzenie prawa wewnętrznego, natomiast w sferze zewnętrznej – np. współtworzenie norm prawa międzynarodowego;
- operacyjne – proces bezpośredniego świadczenia przez organizację międzynarodową usług […]

Dorobek traktatowy Komisji.

Dorobek traktatowy Komisji.
W sumie ok. 80 traktatów.
• 1961 – Konwencja o Arbitrażu Handlowym – rozstrzyganie sporów w sprawach handlowych międzynarodowych;
• 1950-1970 – traktaty dot. spraw celnych – zbliżenie procedur celnych przepływu osób i towarów; traktaty dot. kwestii transportu – budowa transeuropejskich magistrali dróg, torów kolejowych, dróg wodnych – transport przez Ren i Dunaj;

Działalność EKG w dziedzinie ochrony środowiska.

Działalność EKG w dziedzinie ochrony środowiska.
• 1979 – Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia środowiska na dalekie odległości (+ 8 protokołów dodatkowych);
• 1989 – Konwencja o cywilnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek przewozu towarów niebezpiecznych drogą, koleją i żeglugą śródlądową;
• 1991 – Konwencja w sprawie oceny wpływu działalności człowieka na środowisko;
• 1992 – Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii […]

Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Helsinki).

Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Helsinki).
Akt Końcowy składał się z 3 koszyków:
I) polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa, zasady regulujące stosunki między państwami członkowskimi, określał zasady budowy zaufania militarnego;
II) dot. współpracy w innych dziedzinach: gospodarka, nauka i technologia, ochrona środowiska naturalnego;
III) współpraca humanitarna – ochrona praw człowieka, kontakty między ludźmi, dostęp do informacji, kultura, edukacja.
Decyzje były podejmowane na […]

Najważniejsze obecnie priorytety działalności OBWE.

Najważniejsze obecnie priorytety działalności OBWE.
o zapobieganie konfliktom lokalnym,
o zapobieganie powstawaniu nowych podziałów w Europie,
o pomoc w budowie w pełni demokratycznych społeczeństw, i inne

Geneza systemu bezpieczeństwa europejskiego.

Geneza systemu bezpieczeństwa europejskiego.
Idea zwołania KBWE narodziła się w latach 60-ych w związku z koniecznością przezwyciężenia i osłabienia rywalizacji polityczno - wojskowej między państwami Układu Warszawskiego i NATO. Politycy ówczesnej doby uświadamiali sobie fakt, że niczym nieograniczona konfrontacja niesie szkody dla obu stron i może grozić wybuchem konfliktu. Wśród inicjatorów spotkania była Polska - na […]

Konferencje przeglądowe, czyli od KBWE do OBWE.

Konferencje przeglądowe, czyli od KBWE do OBWE.
Konferencje przeglądowe poprzedzają i przygotowują spotkania na szczycie, a także dokonują przeglądu i oceny realizacji zadań zawartych w Akcie Końcowym.
o 1977 – Belgrad,
o 1980-83 – Madryt,
o 1986 – Wiedeń,
o III.1989 – Paryż: spotkanie państw, które podpisały Akt Końcowy w Helsinkach,
o 21.XI.1990 – Paryska Karta Nowej Europy
o VII.1992 - Helsinki

Proces instytucjonalizacji KBWE.

Proces instytucjonalizacji KBWE.
o 21.XI.1990 – Paryska Karta Nowej Europy – utworzono Centrum Zapobiegania Kryzysom, Biuro Wolnych Wyborów, Sekretariat, Radę i Komitet Wysokich Przedstawicieli;
o I.1992 – Praga – dalszy rozwój instytucji i struktur KBWE, wprowadzenie zasady „consensusu -1” przy podejmowaniu decyzji (po raz pierwszy zastosowano ją w sprawie Jugosławii w lipcu 1992 r.);
o VII.1992 – konferencja przeglądowa w Helsinkach […]

Organy i instytucje OBWE.

Organy i instytucje OBWE.
o spotkania na szczycie szefów państw i rządów – odbywają się zasadniczo co 2 lata, określają one strategiczne priorytety OBWE i zapewniają konsultacje polityczne na najwyższym szczeblu politycznym,
o konferencje przeglądowe,
o Rada Ministerialna - rada ministrów spraw zagranicznych, jest organem decyzyjnym i zarządzającym OBWE; zajmuje się sprawami o długofalowym i kluczowym znaczeniu dla Organizacji i podejmuje […]

Kryteria przyjęcia do RE (wykluczenie członka?).

Kryteria przyjęcia do RE (wykluczenie członka?).
Zgodnie z art. 3 statutu członkiem zwyczajnym może zostać państwo europejskie, które uznaje zasady praworządności i korzystania z podstawowych praw i wolności człowieka, przez wszystkie podlegające jego jurysdykcji osoby. Uzyskanie tego statusu może nastąpić jedynie na zaproszenie Komitetu Ministrów.
Utrata członkostwa może nastąpić w dwóch sytuacjach:
 wystąpienie zainteresowanego państwa (zależy to wyłącznie […]