WŁADZE KRAJOWE SAMORZĄDU NOTARIALNEGO

WŁADZE KRAJOWE SAMORZĄDU NOTARIALNEGO
Art. 38 u. not.
Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu.
Art. 39 u. not.
§ 1. Krajowa Rada Notarialna składa się z notariuszy wybranych przez walne zgromadzenia notariuszy izb notarialnych.
§ 2. Prezesem Krajowej Rady Notarialnej jest notariusz, wybrany w drodze tajnego głosowania spośród jej członków.
§ 3. Kadencja Krajowej Rady Notarialnej trwa 3 lata.
§ 4. Do […]

IZBY NOTARIALNE

IZBY NOTARIALNE
Art. 27 u. not.
Organami izby notarialnej są:
1)walne zgromadzenie notariuszy izby,
2)rada izby notarialnej.
Art. 28 u. not.
§ 1. Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego.
§ 2. Siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego.
Art. 30 u. not.
§ 1. Do zakresu działania walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej należy:
1) wybór prezesa i wiceprezesa oraz pozostałych członków […]

OBOWIĄZKI I PRAWA NOTARIUSZA

OBOWIĄZKI I PRAWA NOTARIUSZA
Art. 17 u. not.
Notariusz jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz stale podnosić kwalifikacje zawodowe.
Art. 18 u. not.
§ 1. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
§ 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza.
§ 3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, […]

POWOŁANIE NOTARIUSZA

POWOŁANIE NOTARIUSZA
Art. 10 u. not.
§ 1. Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej.
§ 2. Niewyrażenie opinii, o której mowa w § 1, w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku Ministra Sprawiedliwości, uważane jest za wyrażenie opinii pozytywnej.
§ 3. Minister Sprawiedliwości może […]

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

CZYNNOŚCI NOTARIALNE
Art. 1 u. not.
§ 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
§ 2. W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej.
Art. 2 u. not.
§ 1. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1, […]

KRAJOWE ORGANY SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

KRAJOWE ORGANY SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH
Art. 55 u. radc. pr.
Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie kraju tworzą Krajową Izbę Radców Prawnych.
Art. 56 ust. 1 u. radc. pr.
1. W Krajowym Zjeździe Radców Prawnych udział biorą delegaci wybrani przez zgromadzenia okręgowych izb radców prawnych oraz, z głosem doradczym, nie będący delegatami: członkowie ustępującej Krajowej Rady Radców […]

IZBA RADCÓW PRAWNYCH

IZBA RADCÓW PRAWNYCH
Art. 49 u. radc. pr.
1. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych.
2. (skreślony).
3. Uchwałę o utworzeniu i terenie działania okręgowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę zasadniczy podział terytorialny państwa.
Art. 50 ust. 1 u. radc. pr.
1. W zgromadzeniu okręgowej izby […]

WYKONYWANIE ZAWODU RADCY PRAWNEGO

WYKONYWANIE ZAWODU RADCY PRAWNEGO
Art. 6 u. radc. pr.
1. Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
2. Przepis ust. 1 nie stanowi przeszkody do świadczenia przez osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze pomocy prawnej, o której mowa […]

WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH
Art. 24 u. radc. pr.
1. Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:
1) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
3)korzysta w pełni z praw publicznych,
4)ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5)jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię […]

IMMUNITET ADWOKACKI

IMMUNITET ADWOKACKI
Art. 8 u. adw.
1. Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa.
2. Nadużycie tej wolności, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej