ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA ADWOKATÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA ADWOKATÓW
Art. 80 u. adw.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8b.
Art. 81 u. […]

NACZELNE ORGANY ADWOKATURY

NACZELNE ORGANY ADWOKATURY
Art. 54 u. adw.
1. Krajowy Zjazd Adwokatury stanowią delegaci wybrani w proporcji do liczby członków izby, ustalonej przez Naczelną Radę Adwokacką, jednakże nie mniej niż sześciu delegatów z każdej izby.
2. W Krajowym Zjeździe uczestniczą, nie będący delegatami, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dziekani okręgowych izb adwokackich.
Art. 56 u. adw.
Do zakresu działania Krajowego Zjazdu […]

IZBA ADWOKACKA I JEJ ORGANY

IZBA ADWOKACKA I JEJ ORGANY
Art. 38 u. adw.
Izbę adwokacką stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej.
Art. 39 u. adw.
Organami izby adwokackiej są:
1)zgromadzenie izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów,
2)okręgowa rada adwokacka,
3)sąd […]

ZAWÓD ADWOKATA – ISTOTA, FORMY I ZAKAZY WYKONYWANIA

ZAWÓD ADWOKATA – ISTOTA, FORMY I ZAKAZY WYKONYWANIA
Art. 4 u. adw.
1. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
1a. Przepis ust. 1 nie stanowi przeszkody do świadczenia pomocy prawnej, o której mowa w ust. 1, przez […]

SKREŚLENIE Z LISTY ADWOKATÓW

SKREŚLENIE Z LISTY ADWOKATÓW
Art. 72 u. adw.
1. Okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w wypadku:
1)śmierci,
2)wystąpienia z adwokatury,
3)przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby adwokackiej,
4)objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczęcia wykonywania zawodu notariusza,
4a) podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
5)powołania do wojskowej służby zawodowej,
6)(skreślony),
7)utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa […]

WPIS NA LISTĘ ADWOKATÓW

WPIS NA LISTĘ ADWOKATÓW
Art. 65 u. adw.
Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:
1)jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata,
2)korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3)ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej […]

KOMPETENCJE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

KOMPETENCJE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Art. 208 ust. 1 Konstytucji
1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
Art. 1 u. RPO.
1. Ustanawia się Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej Rzecznikiem, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz […]

TRYB POWOŁYWANIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH I JEGO KADENCJA

TRYB POWOŁYWANIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH I JEGO KADENCJA
Art. 209 ust. 1 Konstytucji
1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat.
Art. 3 u. RPO.
1. Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów.
2. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich określa uchwała Sejmu.
3. Uchwałę […]

POJĘCIE ORAZ ISTOTA INSTYTUCJI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

POJĘCIE ORAZ ISTOTA INSTYTUCJI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)- jednoosobowy urząd centralny, pełniący funkcję ombudsmana. Urząd ten powstał w Polsce z dniem 1 stycznia 1988 roku. Pierwszym rzecznikiem została prof. Ewa Łętowska. Obecnie działalność RPO reguluje Konstytucja RP i Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Rzecznik wypełnia 4 funkcje:
- prewencyjną
- […]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA PROKURATORA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA PROKURATORA
Art. 66 ust. 1 u. prok.
1. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu prokuratorskiego.
Art. 67 u. prok.
1. Karami dyscyplinarnymi są:
1)upomnienie,
2)nagana,
3)usunięcie z zajmowanej funkcji,
4)przeniesienie na inne miejsce służbowe,
5)wydalenie ze służby prokuratorskiej.
2. Wymierzenie kary określonej w ust. 1 pkt 2-4 pociąga za sobą […]