Problem urbanizacji miast amerykańskich

Problem urbanizacji miast amerykańskich
Pierwszym problemem jest przejście społeczeństwa amerykańskiego od życia wiejskiego, mało zurbanizowanego do życia postprzemysłowego lub poprzemysłowego. Jednak nie powinno się używać w tym kontekście terminu „posturbanizacja” czy „postubran” (mówiąc o społeczeństwie), co nie oznacza, że wspomniane wyżej zjawiska nie istniały. Na wstępie należy przypomnieć, że większość emigrantów tzw. Wielkiej Emigracji przed I […]

Koncentracja Murzynów ( w latach 1920 – 1970) - Społeczeństwo amerykańskie

 Koncentracja Murzynów ( w latach 1920 – 1970) - Społeczeństwo amerykańskie
Rok 1970 jest podany jako data końcowa dlatego, że wtedy nastąpił wielki wybuch kwestii murzyńskiej, lata 1967-68 to czas zamieszek - niektóre miasta i ich niektóre dzielnice jak po wojnie . W ciągu lata 1920-70 liczba Murzynów w USA wzrosła z 10 mln do […]

KWESTIA MURZYŃSKA - Społeczeństwo amerykańskie

KWESTIA MURZYŃSKA - Społeczeństwo amerykańskie
Okres lat 60 i 70 tych jest bardzo istotny, gdyż wtedy nastąpił największy w całej XX-wiecznej historii kryzys miast amerykańskich, od tego czasu nastąpiły duże zmiany: wzrost SP dokonywał się aż do współczesności, i jest to cały czas tendencja wiodąca. Współcześnie podział terenów zurbanizowanych na strefy miejskie i podmiejski jest już […]

Traktat o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jest zgodny z konstytucją - orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny

Traktat o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jest zgodny z konstytucją - orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny
Traktat zaskarżyły do Trybunału niezależnie od siebie trzy grupy prawicowych posłów, którym przewodzili: Jan Łopuszański (Porozumienie Polskie), Antoni Macierewicz (Ruch Katolicko-Narodowy) i Marek Kotlinowski (LPR).
Najważniejszy zarzut to sprzeczność zasady wynikającej z traktatu, że prawo UE jest nadrzędne w stosunku do […]

Mapping the Global Future 2020 cztery scenariusze

Mapping the Global Future 2020 cztery scenariusze
Rada przedstawia cztery z wielu - jak zaznacza - możliwych scenariuszy tego, jak świat będzie wyglądał w roku 2020. Świat za 15 lat ma być bardziej niebezpieczny od dzisiejszego. Zmieni go postępująca globalizacja, wzrost potęgi Chin i Indii, starzenie się społeczeństw Europy i Japonii, rozrastanie się megamiast, wzrost […]

Z dniem 1 stycznia 1999 roku weszły w życie dwie reformy w sferze zabezpieczenia społecznego w Polsce:

Z dniem 1 stycznia 1999 roku weszły w życie dwie reformy w sferze zabezpieczenia społecznego w Polsce:
1. reforma systemu ochrony zdrowia – polegająca na zastąpieniu dotychczasowego systemu publicznej służby zdrowia systemem ubezpieczenia zdrowotnego, opartym o odrębną składkę
2. reforma systemu ubezpieczeń społecznych – w tym, w pierwszym etapie, gruntowna reforma systemu emerytalnego, polegająca na wprowadzeniu dwóch obowiązkowych filarów, […]

Renty

Renty
Podstawowymi świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Świadczeń Społecznych są emerytury i renty, które 1998 roku przeciętnie miesięcznie otrzymywało 7 183,5 tys. osób (bez osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego). Specyficzny dla polskiego systemu emerytalno - rentowego jest duży odsetek rent z tytułu niezdolności do pracy w całym portfelu emerytalno – rentowym (37,6%).
Od kilku lat […]

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy
Udział tych rent w portfelu emerytalno – rentowym stanowi 37,6%.
W grupie rent z tytułu niezdolności do pracy znajdują się renty inwalidzkie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje w przypadku, o ile lekarz orzecznik uzna, że ubezpieczony jest niezdolny do pracy i o […]

Renty rodzinne

Renty rodzinne
Stanowią one 16,4% wszystkich wpłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytur i rent.
Renty rodzinne to renty wypłacane na dzieci po śmierci jednego z rodziców, także renty na rzecz wdowy, wdowca lub innych jeszcze osób, które pracownik przed śmiercią utrzymywał bądź przyczyniał się do ich utrzymania.
Podstawową grupę śwadczeniobiorców ( około 50%) stanowią osoby w wieku […]

Renty szkoleniowe

Renty szkoleniowe
Rentę szkoleniową można przyznać osobie, która spełnia warunki przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy o która dodatkowo uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.
Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty.
Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.
Renta szkoleniowa […]