Dodatki pielęgnacyjne

Dodatki pielęgnacyjne
Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem analogicznym jak zasiłek pielęgnacyjny, tyle że przysługuje on do emerytury i renty i w związku z tym jest całkowicie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje on emerytom i rencistom wymagającej ze względu na stan zdrowia stałej opieki innej osoby, stan zdrowia musi być potwierdzony […]

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy
Odszkodowanie to należy się pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Wysokość odszkodowania zależy od stopnia procentowego uszczerbku na zdrowiu. Wartość odszkodowania za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ustala minister pracy i polityki socjalnej.
Odszkodowania powypadkowe finansowane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z […]

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1. ubezpieczonego
2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę
3. osoba, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
4. członka rodziny osoby ubezpieczonej
5. członka rodziny osoby pobierającej emeryturę lub rentę
Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie […]

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy
Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej. Jest on równy kwocie, o którą zmniejszyło się wynagrodzenie i może być wypłacany maksymalnie 24 miesiące.
O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub orzecznik lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, uprawnionemu do renty […]

Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w przypadku rokowania odzyskania zdolności do pracy, po wyczerpaniu uprawnień do zasiłku chorobowego – ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Może być wypłacany nie dłużej niż przez 12 miesięcy, w wysokości 75% wynagrodzenia, od którego obliczono zasiłek chorobowy, a w przypadku […]

Świadczenia alimentacyjne

Świadczenia alimentacyjne
Od 1975 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego osobom dla których alimenty zostały ustalone prze sąd, jednakże egzekucja tych alimentów okazała się całkowicie lub częściowo bezskuteczna.
W 1998 roku świadczenia alimentacyjne przeciętnie miesięcznie otrzymywało 393,6 tys. osób. Wypłata świadczeń alimentacyjnych i obsługa Funduszu Alimentacyjnego jest zadaniem zleconym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia […]

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1. Dziecku w wieku do 16 lat w przypadku stwierdzenia przez lekarza publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którym kasa chorych podpisała umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, że ze względu na stan zdrowia wymaga ono ze strony innej osoby stałej opieki, polegającej na pielęgnacji lub na systematycznym współdziałaniu w postępowaniu […]

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje do ukończenia 16 roku życia, a jeżeli dziecko nadal kształci się w szkole, zasiłek przysługuje do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 lat. W przypadku gdy dziecko 20lat kończy w ostatnim lub przedostatnim roku nauki w szkole, zasiłek rodzinny przysługuje nadal. Jest on wypłacany odpowiednio […]

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy, gdy konieczne jest osobiste sprawowanie przez pracownika opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem […]

Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy
Zasiłek wychowawczy przysługuje pracownicy lub pracownikowi korzystającym z urlopu wychowawczego. Jego przyznanie uzależnione jest od wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Przy spełnieniu odpowiednich warunków, osoba uprawniona ma prawo do zasiłku wychowawczego prze okres 24 miesięcy kalendarzowych. Okres ten wynosi 36 miesięcy w razie opieki nad więcej niż jednym dzieckiem z jednego porodu […]