Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego :
1. urodziła dziecko
2. przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia
3. przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej
w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek […]

Zasiłek porodowy

Zasiłek porodowy
Zasiłek porodowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym z tytułu urodzenia dziecka ubezpieczonej lub nie pracującej żonie ubezpieczonego. Zasiłek ten jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź zakłady pracy i finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Zasiłek porodowy przysługuje w wysokości 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwotę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 […]

Zasiłki chorobowe

Zasiłki chorobowe
Rekompensatę utraconych zarobków ( dochodów) na skutek długotrwałej niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, od 36 dnia niezdolności, zapewnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Za pierwsze 35 dni niezdolności do pracy łącznie w roku kalendarzowym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości nie mniej niż 80% tego wynagrodzenia z […]

EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PO DNIU 31 GRUDNIA 1948 ROKU

EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PO DNIU 31 GRUDNIA 1948 ROKU
A PRZED 1 STYCZNIA 1969 ROKU
Osoby te […]

EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PRZED 01.01.1949 ROKU.

EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PRZED 01.01.1949 ROKU.
Prawo do emerytury z I filaru nabywają osoby, które spełniły łącznie dwa […]

EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PO 31 GRUDNIA 1968 ROKU

EMERYTURA DLA UBEZPIECZONYCH URODZONYCH PO 31 GRUDNIA 1968 ROKU
Osoby urodzone po tej dacie muszą ulokować część składki […]

Składkę należy odprowadzić od każdej z wymienionych powyżej form organizacyjno-prawnych, niezależnie od przedmiotu prowadzonej działalności. Oznacza to, że jedna osoba może być zobowiązana do opłacenia składek z maksymalnie 10 źródeł przychodów.

Składkę należy odprowadzić od każdej z wymienionych powyżej form organizacyjno-prawnych, niezależnie od przedmiotu prowadzonej działalności. Oznacza to, że jedna osoba może być zobowiązana do opłacenia składek z maksymalnie 10 źródeł przychodów.
• Stosownie do art. 24 ust. 5 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana od dodatkowych przychodów z działalności pozarolniczej […]

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
• Osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 10 ustawy o NFZ, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego płatnik składek na te ubezpieczenia.
• Osoby pozostające w stosunku służbowym zgłasza pracodawca.
• Żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe oraz pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji […]

W ramach pozarolniczej działalności odrębne źródło przychodów stanowi:

W ramach pozarolniczej działalności odrębne źródło przychodów stanowi:
• pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
• pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie innych przepisów szczególnych,
• status wspólnika spółki cywilnej,
• status twórcy i artysty,
• status osoby prowadzącej działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
• status osoby prowadzącej działalność […]

Za osoby prowadzące pozarolniczą działalność - zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - uważa się:

Za osoby prowadzące pozarolniczą działalność - zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - uważa się:
o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
o twórców i artystów,
o osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby […]