Podstawa wymiaru składek

Podstawa wymiaru składek
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących - w myśl art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego […]

Wysokość i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ wynosi:
• do 31 grudnia 2003 r. - 8% podstawy wymiaru,
• od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. - 8,25% podstawy wymiaru,
• od 1 stycznia 2005 r. do 31 […]

Odrębny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego stanowi:

Odrębny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego stanowi:
• pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
• pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów szczególnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności gospodarczej (np. na podstawie ustawy o systemie oświaty),
• status wspólnika spółki cywilnej,
• status twórcy i artysty,
• status osoby prowadzącej działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów […]

Terminy płatności składek ZUS

Terminy płatności składek ZUS
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność zobowiązana jest do opłacania składek za dany miesiąc w terminie:
• do 10 dnia następnego miesiąca - jeżeli opłaca składki wyłącznie za siebie (podany termin obowiązuje począwszy od składek za grudzień 1999 r.; do tego czasu osoba prowadząca pozarolniczą działalność, opłacająca składki wyłącznie za siebie, przekazywała je do 12 dnia […]

Prowadzenie pozarolniczej działalności przez rolnika

Prowadzenie pozarolniczej działalności przez rolnika
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która dokonała wyboru ubezpieczenia społecznego rolników, składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza tylko z jednego tytułu.
*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc osoba prowadząca pozarolniczą działalność odprowadza w terminach ustalonych dla składek na ubezpieczenia społeczne, tj.:
• do 10 dnia następnego miesiąca - jeżeli składkę opłaca wyłącznie za siebie,
• do […]

Prowadzenie pozarolniczej działalności przez osobę duchowną

Prowadzenie pozarolniczej działalności przez osobę duchowną
Jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest jednocześnie osobą duchowną, składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza tylko z tytułu prowadzonej działalności. Gdy osoba ta prowadzi kilka zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca od każdej z tych działalności

Prowadzenie pozarolniczej działalności przez osobę mającą ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności

Prowadzenie pozarolniczej działalności przez osobę mającą ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności
Gdy osoba uzyskuje dodatkowe przychody z działalności pozarolniczej składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana, jeżeli osoba jest zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, a uzyskiwane dodatkowe przychody z tej działalności nie przekraczają miesięcznie wysokości 50% kwoty najniższej emerytury.
Osoba zaliczona do umiarkowanego lub […]

Prowadzenie pozarolniczej działalności przez osobę mającą ustalone prawo do emerytury lub renty

Prowadzenie pozarolniczej działalności przez osobę mającą ustalone prawo do emerytury lub renty
Gdy osoba uzyskuje dodatkowe przychody z działalności pozarolniczej składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana, jeżeli osoba ta ma ustalone prawo do emerytury lub renty i pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe w miesięcznej wysokości nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia, uzyskiwane zaś dodatkowe przychody z […]

Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa
ZUS może wymierzyć płatnikowi składek opłatę dodatkową, w wysokości do 100% nie opłaconych składek, w razie:
• nieopłacenia składek,
• opłacenia ich w zaniżonej wysokości.
ZUS wymierza płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek opłatę dodatkową, w wysokości odsetek liczonych według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego, od kwoty nie […]

Kara grzywny

Kara grzywny
Płatnik składek, który:
• nie dopełnił obowiązku terminowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
• nie zgłosił wymaganych ustawą danych lub zgłosił nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek,
• udzielił nieprawdziwych wyjaśnień w kwestiach rzutujących na wymiar składek albo odmówił ich udzielenia,
• udaremnił lub utrudniał przeprowadzenie kontroli,
• nie dopełnił obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub wypłacał je nienależnie,
• nie […]