ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Zarządzanie - proces polegający na ciągłym podejmowaniu różnego rodzaju decyzji, opartych na analizie i wdrożenie tej decyzji w celu osiągnięcia określonego zamierzenia.
Rodzaje działalności zarządczej:
- zarządzanie podmiotami,
- zarządzanie dziedzinami i procesami (finansami, kosztami, produkcją, ryzykiem),
- zarządzanie przedmiotowe (zarządzanie czasem konfliktami, zachowaniem).
Wspólnym elementem, które łączą czynności zarządcze to jednostka. W każdym zarządzaniu są elementy finansowe, kosztowe i […]

TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego:

TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego:
- jednostki, które mogą funkcjonować jako Sp. z o.o., S.A., Spółdzielnie Osób Prawnych;
- powołane do istnienia w 1995r. przez ustawę o niektórych formach popierania niektórego budownictwa mieszkaniowego;
- mają za zadanie wznoszenie budynków mieszkalnych oraz dopilnowywanie eksploatacji budynków na zasadzie najmu;
- założenie: mieszkania dla średniozamożnych, na zasadach najmu;
- mieszkania nabytego w TBS […]

Reguły rozliczenia kosztów eksploatacji obiektów komercyjnych.

Reguły rozliczenia kosztów eksploatacji obiektów komercyjnych.
Opłata eksploatacyjna
Koszty związane z utrzymaniem budynku zwyczajowo płacone są przez najemcę oddzielnie od czynszu jako tzw. opłata eksploatacyjna (Service charge).Jest ona płacona co miesiąc w formie zaliczkowej, a raz do roku rozliczana od rzeczywistych kosztów.
W skład opłaty eksploatacyjnej wchodzą:
• koszty zarządzania(wynagrodzenie zarządcy)
• opłata za te media, których najemca nie ze wskazań licznika […]

Reguły rozliczania kosztów eksploatacji

Reguły rozliczania kosztów eksploatacji
Opłata eksploatacyjna to najbardziej konfliktogenny element najmu nieruchomości. Międzynarodowe organizacje zarządców nieruchomości opracowały pewne reguły:
1. Reguła kosztów uzasadnionych - do obciążającej najemcę opłaty eksploatacyjnej nie mogą być wliczane:
• Koszty prac i urządzeń przynoszących korzyści przede wszystkim właścicielowi(np. instalacja telewizji przemysłowej)
• Koszty prac i urządzeń podnoszących kapitałową wartość nieruchomości(np. remonty kapitalne)
Duże znaczenie przy stosowaniu tej reguły […]

Pakiet usług zarządzania nieruchomościami komercyjnym

Pakiet usług zarządzania nieruchomościami komercyjnym
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi wymaga współdziałania specjalistów z różnych dziedzin:
• Analityk nieruchomości
• Księgowy
• Nadzorca techniczny

Z reguły zarządzany obiekt ma wielu najemców. Umowy najmu są zawierane:
• W różnych momentach czasu
• Na różne okresy
• Na różnych warunkach
Każda z tych umów musi być w pełni realizowana, a wynikające z niej terminy dotrzymane.
Żeby można było zapanować nad ta sytuacją, zarządca musi […]

Zarządzanie zasobem komunalnym. (ustawa o ochronie praw lokatorów i kodeks cywilny)

Zarządzanie zasobem komunalnym. (ustawa o ochronie praw lokatorów i kodeks cywilny)
Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi:
1. odrębne regulacje prawne dotyczące gospodarowania,
2. często nieuregulowany stan prawny,
3. funkcjonowanie czynszów ograniczonych,
4. przepisy chroniące nieruchomość,
5. zły stan techniczny będący efektem luki remontowej,
6. braki w dokumentacji technicznej,
7. utrudnienia w prowadzeniu remontów (konieczność lokali zastępczych),
8. występowanie różnych tytułów prawnych do nieruchomości i lokali.
RTC
BOT – forma partnerstwa publicznego dotycząca prywatnych inwestorów – […]

BUDOWA STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

BUDOWA STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
Istotnym elementem zarządzania zasobami mieszkalnymi jest opracowanie strategii zarządzania, przez którą rozumiemy koncepcję działania obejmującą określenie celów podjętego działania, programu jego realizacji oraz gromadzenia środków niezbędnych do realizacji tych celów.
Zadania wchodzące w skład strategii zarządzania zasobami mieszkaniowymi obejmują:
1. Zagadnienie dotyczące eksploatacji i obsługi administracyjnej zasobów mieszkaniowych (konserwacja i drobne remonty).
2. Utrzymanie właściwego stanu […]

Cykl życia nieruchomości:

Cykl życia nieruchomości:
1. Cykl techniczny – proces od podjęcia decyzji o realizacji budowy aż do je całkowitego zużycia
Zużycie: techniczne, ekonomiczne, funkcjonalne.
2. Cykl ekonomiczny – patrzenie na nieruchomość jako źródło dochodu, obiekt wprowadzamy na rynek nieruchomości.
Fazy tego cyklu: wstępna …..
Przypomnij: trójwymiarowe kryterium decyzyjne, metody ocen (proste, złożone i rynkowe).
Nieruchomości mieszkaniowe są obiektami specyficznymi. Specyfika nieruchomości mieszkalnych polega na:
1. Istnieniu […]

Strategie zarządzania:

Strategie zarządzania:
 zachowawcza (utrzymanie nieruchomości w stanie niepogroszonym)
 ofensywna (podnoszenie wartości nieruchomości poprzez inwestowanie w nią)
 defensywna.
Ustawa wprowadziła nowe szczeble zarządzania: pośrednik, zarządca oraz rzeczoznawca

ZARZĄDZANIE ZASOPBAMI MIESZKANIOWYMI

ZARZĄDZANIE ZASOPBAMI MIESZKANIOWYMI
Nieruchomość – część powierzchni ziemskiej trwale związana z gruntem wraz z wszystkimi jej elementami.
Klasyfikacja nieruchomości:
1. gruntowe,
2. budynkowe,
3. lokalowe.
Klasyfikacja nieruchomości zez względu na przeznaczenie:
1. rolne,
2. przemysłowe,
3. rekreacyjno – sportowe,
4. mieszkaniowe,
5. innego przeznaczenia.
Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwej eksploatacji nieruchomości (tj. bieżącego administrowania, czynności […]