BUDOWA STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

BUDOWA STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
Istotnym elementem zarządzania zasobami mieszkalnymi jest opracowanie strategii zarządzania, przez którą rozumiemy koncepcję działania obejmującą określenie celów podjętego działania, programu jego realizacji oraz gromadzenia środków niezbędnych do realizacji tych celów.

Zadania wchodzące w skład strategii zarządzania zasobami mieszkaniowymi obejmują:
1. Zagadnienie dotyczące eksploatacji i obsługi administracyjnej zasobów mieszkaniowych (konserwacja i drobne remonty).
2. Utrzymanie właściwego stanu technicznego nieruchomości mieszkalnych (planowanie i ustalanie źródeł finansowania remontów, okresowe kontrole instalacji).

Opracowanie strategii obejmuje pięć podstawowych etapów:
1. określenie misji, wizji oraz polityki przedsiębiorstwa (firmy zarządzającej),
2. dokonanie analizy strategicznej otoczenia (makro –, mikrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego),
3. budowa strategii ogólnej i strategii szczegółowych,
4. wdrożenie strategii czyli jej realizacja.

Misja przedsiębiorstwa to określenie trwałych wartości i dążeń przedsiębiorstwa.
Wizja wskazuje kierunki, w jakim zmierza rozwój podmiotu.
Polityka określa zasady działania.

Informacje zebrane pod czas analizy strategicznej pozwalają na określenie pozycji danego przedsiębiorstwa i stanowią punkt wyjścia do opracowania strategii ogólnej, która powinna wskazywać kierunki rozwoju firmy i powinna być opracowywana wariantowo. Na podstawie tej strategii opracowujemy strategie szczegółowe, które mogą dotyczyć wyszczególnienie remontów poszczególnych instalacji, problemy zaopatrzenia w media itp.

Największą jednostką zarządzającą jest państwo jako podmiot.
Cele strategiczne państwa tworzące warunki efektywnej gospodarki zasobami mieszkalnymi:

Cele strategiczne:
Remonty budynków
Realizacja wykorzystania komunalnych zasobów mieszkaniowych
Urealnienie wysokości czynszów regulowanych
Sprzedaż mieszkań komunalnych

Kierunki działania:
- stworzenie gminnego funduszu mieszkaniowego przeznaczonego min. na remonty budynków, adaptacje poddaszy ze środków z budżetu gminy, z KFM, kredytów bankowych
- propagowanie racjonalizacji doboru mieszkań do potrzeb i możliwości najemców przez zmianę mieszkań (min. utworzenie komputerowego banku informacji o mieszkaniach do zamiany, działania edukacyjne)
- związanie zmiany mieszkań z listą oczekujących na mieszkania komunalne (możliwość zamiany na mieszkania z odzysku)
- urealnienie stawek czynszów do 2004 r. zgodnie z wytycznymi ustawy o najmie lokali tak by ustalone stawki gwarantowały pokrycie kosztów eksploatacji i remontów lokali mieszkalnych

- sprzedaż lokali komuś na dogodnych warunkach i po preferencyjnych cenach
- opracowanie programu prywatyzacji budynków i kwartałów dobudowy

Comments are closed.