Zarządzanie zasobem komunalnym. (ustawa o ochronie praw lokatorów i kodeks cywilny)

Zarządzanie zasobem komunalnym. (ustawa o ochronie praw lokatorów i kodeks cywilny)
Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi:
1. odrębne regulacje prawne dotyczące gospodarowania,
2. często nieuregulowany stan prawny,
3. funkcjonowanie czynszów ograniczonych,
4. przepisy chroniące nieruchomość,
5. zły stan techniczny będący efektem luki remontowej,
6. braki w dokumentacji technicznej,
7. utrudnienia w prowadzeniu remontów (konieczność lokali zastępczych),
8. występowanie różnych tytułów prawnych do nieruchomości i lokali.

RTC
BOT – forma partnerstwa publicznego dotycząca prywatnych inwestorów – państwo pomaga inwestorowi w zarządzaniu zasobem komunalnym.

Cele programu strategicznego zarządzania nieruchomością:
1. nadać urzędnikom instytucji publicznych władzę – aby mogli prowadzić negocjacje w imieniu państwa,
2. przygotowanie form partnerstwa publiczno – prawnego, które będzie określać znaczenie wspólnego interesu,
3. dostarczenie szczegółowej specyfikacji mienia komunalnego,
4. dążenie do zrozumienia przez władze lokalne zakresu stosowanych technik strategicznego zarządzanie mieniem.

Elementy tego programu:
1. określić władze lokalne i agencje posiadające znaczące nieruchomości,
2. zorganizować zespół

LGPP – program pomocy Polsce, a dokładniej polskim samorządom terytorialnym z funduszu amerykańskiego.
Prywatyzacja przyniesie:
 wzrost efektywności zarządzania nieruchomościami komunalnymi poprzez oddzielenie roli właścicieli od funkcji ich zarządcy,
 gmina będąca zlecającym, jak i zleceniobiorcą usługi nie daje wysokiej jakości świadczeń,
 gmina nie może być jednocześnie kontrolerem, decydentem, zarządcą, nadzorcą itp.

TBS – y umożliwiają:
 gminie wywiązywanie się z zadań własnych,
 zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności,
 zatrudnienie osób z branży budowlanej jak i zarządzania nieruchomością,
 zwolnienia podatkowe.

Czy możliwa jest poprawa stanu technicznego mieszkań komunalnych:
- jasna polityka władz gmin,
- jednoznaczny stan finansowy firm komunalnych,
- usługi konsultantów,
- zewnętrzni inwestorzy,
- wzrost jakości świadczonych usług,
- solidność, dokładność, uprzejmość fachowców,
- obniżka kosztów zarządzania,
- czynsze efektywnie wydatkowane,
- wzrost przeprowadzanych remontów,
- osłona socjalna.

Spółdzielcze zasoby mieszkaniowe (ustawa prawo spółdzielcze)
Spółdzielnia zarządza wszystkim nieruchomościami spółdzielczymi. Spółdzielnia prowadzi z jednej strony działalność zachowawczo – zapobiegawczą (dba o utrzymanie nieruchomości w jak najlepszym stanie technicznym, gdyż to jest tańsze niż nowe budowanie), a z drugiej strony prowadzi działalność inwestycyjną.
Zadania spółdzielni sprowadzają się do zaspokajania potrzeb mieszkańców tzn. tak należy ustać czynsze by zapewnić odpowiednią gospodarkę mieszkaniową.
Warto dodać, ze spółdzielnia nie jest nastawiona na zysk.

Nieruchomości komercyjne
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi to zespół czynności usługowych, służących do uzyskania maksymalnych korzyści.
Zadania: planowanie wynajmu, badanie trendów tynkowych, dobór najemców, administrowanie nieruchomością komercyjną.
Oczekiwanie właściciela nieruchomości komercyjnej sprowadzają się do redukcji kosztów bez ujmy na efektywności.
Zarządzanie tego typu nieruchomością ma trzy aspekty, ale najważniejszy dla właściciela jest aspekt finansowy. Zarządzanie taką nieruchomością jest trudne ze względu na ciągłą potrzebę śledzenia rynku potrzeb.
Podział n nieruchomości komercyjnych:
1. biurowe, najczęstszy czas umowy ok. 3 – 5 lat w przypadku tego typu nieruchomości komercyjnych inwestorzy powstrzymują się od sprzedaży raczej wynajmują te nieruchomości,
2. handlowe, są częściej sprzedawane niż wynajmowane.
3. magazynowe zanotowano spadek stawek czynszu gdyż na rynku lokali magazynowych na chwilę obecną istnieje nadpodaż.

Najwyższe stawki czynszu mają powierzchnie biurowe i handlowe.

Comments are closed.