ZARZĄDZANIE ZASOPBAMI MIESZKANIOWYMI

ZARZĄDZANIE ZASOPBAMI MIESZKANIOWYMI

Nieruchomość – część powierzchni ziemskiej trwale związana z gruntem wraz z wszystkimi jej elementami.

Klasyfikacja nieruchomości:
1. gruntowe,
2. budynkowe,
3. lokalowe.

Klasyfikacja nieruchomości zez względu na przeznaczenie:
1. rolne,
2. przemysłowe,
3. rekreacyjno – sportowe,
4. mieszkaniowe,
5. innego przeznaczenia.

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwej eksploatacji nieruchomości (tj. bieżącego administrowania, czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość).
Zarządzanie nieruchomością – gospodarowanie w warunkach niepewności, w przeważającej części przypadków skomplikowanymi obiektami budowlano – technicznymi, pełniącymi różne funkcje użytkowe, ekonomiczne i społeczne oraz mającymi zrealizować określone cele właściciela.

Comments are closed.