Użytkowanie bezpośrednie

Użytkowanie bezpośrednie oznacza takie korzystanie ze środowiska, które umożliwia zachowanie podstawowych procesów życiowych w organizmach, warunkuje jakość życia, a nawet możliwość przeżycia. Jest to m.in. oddychanie powietrzem atmosferycznym o składzie zbliżonym do wytworzonego procesie ewolucji, korzystanie z czystej wody w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, zbieranie i bezpośrednia konsumpcja płodów (owoców, ziół, grzybów), tworzenie […]

Użytkowanie pośrednie

Użytkowanie pośrednie to korzystanie z elementów środowiska w procesach działalności gospodarczej. Polega ono na:
• zagospodarowaniu powierzchni i przestrzeni,
• korzystaniu z ożywionych i nieożywionych zasobów naturalnych oraz z naturalnych źródeł (nośników) energii,
• usuwaniu do środowiska odpadów w celu ich naturalnej asymilacji.
Ochrona środowiska w procesie jego użytkowania pośredniego oznacza:
• kompleksowe przetwarzanie zasobów naturalnych pobranych ze środowiska,
• zamykanie cykli i łańcuchów technologicznych ramach […]

Polityka ekologiczna

Polityka ekologiczna – świadoma i celowa działalność państwa, która polega na kształtowaniu na podstawie rozpoznanych praw funkcjonowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa właściwego, pożądanego stanu tego środowiska.
Ochrona środowiska sensu stricto polega na:
• zapobieganiu niewłaściwemu użytkowaniu drogą nakazów, zakazów lub wskazań,
• konserwatorskiej ochronie ekosystemów, gatunków i okazów,
• redukcji zanieczyszczeń powstających czasie działalności gospodarczej,
• proekologicznej regulacji pozagospodarczej aktywności społeczeństwa.
Ochroną środowiska można sterować […]

Kształtowanie środowiska

Kształtowanie środowiska jest to świadome wprowadzanie zmian w ekosystemach. Zmiany te polegają na:
• redukcji niektórych elementów systemu, nadmiernie najczęściej rozwiniętych ze względu na wcześniejszą integrację człowieka,
• kompensacji, czyli uzupełnieniu brakujących (najczęściej wyeliminowanych przez człowieka) ogniw obiegu materii i energii oraz formowaniu nowych łańcuchów tego obiegu w celu zwiększenia produktywności ekosystemów, ich zdolności asymilacyjnej lub poprawy walorów estetycznych […]

10 zasad ekorozwoju

W przyszłych perspektywicznych rozwiązaniach systemowych, mających na celu pełną realizację koncepcji ekorozwoju, za wiodące reguły uznaje się 10 zasad:
• powszechności,
• ekorozwoju,
• uwzględniania wymogów ochrony środowiska w działalności planistycznej,
• ekonomizacji,
• koncesjonowania prawa do użytkowania zasobów środowiska,
• nieprzekraczania skali ingerencji w środowisko,
• „odpowiedzialności sprawcy”,
• uspołecznienia,
• regionalizacji,
• udziału samorządu w ochronie środowiska.
Omówione zasady ekorozwoju powinny być stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki poprzez uruchamianie odpowiednich form działania i instrumentów […]

Sprawiedliwość międzygeneracyjna wymaga:

Sprawiedliwość międzygeneracyjna wymaga:
• zachowania odpowiedniej jakości środowiska dla przyszłych pokoleń,
• zabezpieczenia zasobów podstawowych surowców, w tym zwłaszcza energetycznych na potrzeby przyszłego wzrostu gospodarczego.

Zasada międzypokoleniowej sprawiedliwości ekologicznej

Zasada międzypokoleniowej sprawiedliwości ekologicznej. Praktycznie oznacza ona:
• powszechność ochrony bez jakichkolwiek odstępstw od tego obowiązku i jednakowe prawo wszystkich podmiotów do korzystania ze środowiska oraz jednakowy obowiązek jego ochrony,
• presję moralną,
• nieprzekraczalnie możliwości asymilacyjnych środowiska,
• koncesjonowanie użytkowania zasobów środowiska poprzez konieczność uzyskiwania pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, szczególnie na korzystanie z wód i urządzeń wodnych, na wycinanie drzew […]

Zasada praworządności

Zasada praworządności mówiąca o konieczności przebudowy systemu prawa ekologicznego i sposobu jego stosowania tak, aby przepisy były ściśle i bezwzględnie przestrzegane

Zasada regionalizacji polityki ekologicznej

Zasada regionalizacji polityki ekologicznej mająca na celu dostosowanie działań ekologicznych do regionalnych i lokalnych warunków oraz umożliwienie lokalnym i regionalnym władzom wyboru narzędzi realizacji polityki ekologicznej. W tym celu konieczne jest:
• przeniesienie zasadniczej części uprawnień decyzyjnych w zakresie ochrony środowiska na organy terenowe i pozostawienie władzom terytorialnym uprawnień o charakterze ogólnym,
• rozszerzenie lub nadanie kompetencji samorządowi regionalnemu […]

Zasada partycypacji publicznej

Zasada partycypacji publicznej mająca wyraz w udziale społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów ekologicznych. Jest to tworzenie instytucjonalnych i prawnych warunków uczestniczenia obywateli i grup społecznych oraz organizacji pozarządowych w procesie ochrony środowiska, który powinien zapewnić:
• czynny udział obywateli i organizacji społecznych w kontroli społecznej dotyczącej działań z zakresu ochrony środowiska,
• powszechne prawo do roszczeń o zaniechanie lub […]