RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA

RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA
Sprawcą tej restrukturyzacji jest restrukturyzacja zakresu działania – ponieważ wynika ze zmian zakresu działania oraz z przyrostów zatrudnienia.
Cele restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie:
- dokonanie zmian zatrudnienia stosownie do przyjętych dążeń przedsiębiorstwa
- dostosowanie wielkości i struktury zatrudnienia do wymogów rynkowego otoczenia
- stworzenie zespołu o wysokich kwalifikacjach, poczuciu odpowiedzialności i dużej mobilności
- zapewnienie wyższej wydajności pracy poprzez wdrożenie nowych systemów motywacyjnych
Istotne […]

RESTRUKTURYZACJA FINANSÓW

RESTRUKTURYZACJA FINANSÓW
Z punktu widzenia głębokości kryzysu i wynikające stąd niezbędne zakresy restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa można podzielić na następujące grupy:
A. przedsiębiorstwa generują zysk, ale wymagające korekty realizowanej strategii zarządzania finansami
B. przedsiębiorstwa cechujące się niedostateczną stopą zwrotu
C. przedsiębiorstwa niezdolne do bieżącej obsługi i spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów
D. przedsiębiorstwa zagrożone bankructwem
Pakiety działań w restrukturyzacji finansowej:
1. Pakiet pierwszy - działania […]

RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA

RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwo powinno być dobrze kierowane, ma za zadanie opracować nowy system zarządzania (zakres działania – dywersyfikacja, specjalizacja, restrukturyzacja zatrudnienia – rodzi zmiany organizacyjne)
restrukturyzacja finansowa - najmniej tu wpływa
Restrukturyzacja organizacyjna może być prowadzona:
1. doskonalenie formy organizacyjnej
2. doskonalenie zasad funkcjonowania
3. doskonalenie struktury organizacyjnej
Ad. 1 Podział przedsiębiorstwa na piony organizacyjne zależy od wielkości przedsiębiorstwa i różnorodności prowadzonej działalności mamy […]

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
RESTRUKTURYZACJA- oznacza świadomie wprowadzane zmiany do jakiś systemów. Może być zastępowana słowem reorganizacja, reforma, ulepszenie, udoskonalenie, reformacja, transformacja itp.
Płaszczyzny zmian związanych z restrukturyzacją:
- przekształcenie całej gospodarki kraju, transformacja ustroju gospodarczego państwa
- przekształcenie regionów gospodarczych kraju
- przekształcenie działu, gałęzi lub branży gospodarki kraju
- przekształcenie przedsiębiorstw, które:
• Znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i stają przed koniecznością […]

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Zarządzanie - proces polegający na ciągłym podejmowaniu różnego rodzaju decyzji, opartych na analizie i wdrożenie tej decyzji w celu osiągnięcia określonego zamierzenia.
Rodzaje działalności zarządczej:
- zarządzanie podmiotami,
- zarządzanie dziedzinami i procesami (finansami, kosztami, produkcją, ryzykiem),
- zarządzanie przedmiotowe (zarządzanie czasem konfliktami, zachowaniem).
Wspólnym elementem, które łączą czynności zarządcze to jednostka. W każdym zarządzaniu są elementy finansowe, kosztowe i […]

TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego:

TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego:
- jednostki, które mogą funkcjonować jako Sp. z o.o., S.A., Spółdzielnie Osób Prawnych;
- powołane do istnienia w 1995r. przez ustawę o niektórych formach popierania niektórego budownictwa mieszkaniowego;
- mają za zadanie wznoszenie budynków mieszkalnych oraz dopilnowywanie eksploatacji budynków na zasadzie najmu;
- założenie: mieszkania dla średniozamożnych, na zasadach najmu;
- mieszkania nabytego w TBS […]

Reguły rozliczenia kosztów eksploatacji obiektów komercyjnych.

Reguły rozliczenia kosztów eksploatacji obiektów komercyjnych.
Opłata eksploatacyjna
Koszty związane z utrzymaniem budynku zwyczajowo płacone są przez najemcę oddzielnie od czynszu jako tzw. opłata eksploatacyjna (Service charge).Jest ona płacona co miesiąc w formie zaliczkowej, a raz do roku rozliczana od rzeczywistych kosztów.
W skład opłaty eksploatacyjnej wchodzą:
• koszty zarządzania(wynagrodzenie zarządcy)
• opłata za te media, których najemca nie ze wskazań licznika […]

Reguły rozliczania kosztów eksploatacji

Reguły rozliczania kosztów eksploatacji
Opłata eksploatacyjna to najbardziej konfliktogenny element najmu nieruchomości. Międzynarodowe organizacje zarządców nieruchomości opracowały pewne reguły:
1. Reguła kosztów uzasadnionych - do obciążającej najemcę opłaty eksploatacyjnej nie mogą być wliczane:
• Koszty prac i urządzeń przynoszących korzyści przede wszystkim właścicielowi(np. instalacja telewizji przemysłowej)
• Koszty prac i urządzeń podnoszących kapitałową wartość nieruchomości(np. remonty kapitalne)
Duże znaczenie przy stosowaniu tej reguły […]

Pakiet usług zarządzania nieruchomościami komercyjnym

Pakiet usług zarządzania nieruchomościami komercyjnym
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi wymaga współdziałania specjalistów z różnych dziedzin:
• Analityk nieruchomości
• Księgowy
• Nadzorca techniczny

Z reguły zarządzany obiekt ma wielu najemców. Umowy najmu są zawierane:
• W różnych momentach czasu
• Na różne okresy
• Na różnych warunkach
Każda z tych umów musi być w pełni realizowana, a wynikające z niej terminy dotrzymane.
Żeby można było zapanować nad ta sytuacją, zarządca musi […]

Podatki konsumpcyjne to:

Podatki konsumpcyjne to:
• podatek od towarów i usług (VAT),
• akcyza,
Podatki majątkowe to:
• podatek od spadków i darowizn,
• podatek od czynności cywilno-prawnych,
• podatek od nieruchomości,
• podatek leśny,
• podatek rolny,
• podatek od środków transportu,