RESTRUKTURYZACJA FINANSÓW

RESTRUKTURYZACJA FINANSÓW

Z punktu widzenia głębokości kryzysu i wynikające stąd niezbędne zakresy restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa można podzielić na następujące grupy:
A. przedsiębiorstwa generują zysk, ale wymagające korekty realizowanej strategii zarządzania finansami
B. przedsiębiorstwa cechujące się niedostateczną stopą zwrotu
C. przedsiębiorstwa niezdolne do bieżącej obsługi i spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów
D. przedsiębiorstwa zagrożone bankructwem

Pakiety działań w restrukturyzacji finansowej:
1. Pakiet pierwszy - działania doraźne, odbudowywujące finanse przedsiębiorstwa i umożliwiające odzyskanie w stosunkowo krótkim czasie płynność finansową.
Redukcja wydatków może nastąpić m.in. poprzez:
- anulowanie zamówień nie przynoszących zysku
- redukcja zbędnego zatrudnienia i zamrożenia płac
- dyscyplina wydatków w każdej komórce organizacyjnej
- zmniejszenie wydatków na dobra trwałe
- poszukiwanie innych tańszych dostawców
- zmniejszenie kosztów materiałowych poprzez ograniczenie odpadów, stosowanie tańszych materiałów
- ograniczenie zakresu usług obcych

Aktywacja dochodów:
- sprzedaż aktywów (gruntów, środków trwałych, wyposażenia, zapasów)
- dzierżawa majątku na zewnątrz
- sprzedaż długów
- emisja akcji lub obligacji
- podwyżka cen na wyroby lub usługi
- windykacja zaległych należności
- dotacje

2. Pakiet drugi –działania nastawione na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, dzięki czemu będzie mogło ono wygenerować zysk zapewniający jego stały rozwój.
3. Pakiet trzeci – systematyczne podnoszenie wartości przedsiębiorstwa poprzez zmiany struktury kapitałowej i własnościowej

Restrukturyzacja finansowa sprowadza do zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstwa najczęściej jest realizowana przez:
1. Wykup przedsiębiorstwa przez:
- grupę inwestorów zewnętrznych
- kadrę kierowniczą (menedżerską)
Wykupowi przedsiębiorstwa towarzyszy znaczny wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa, bowiem najczęściej grupa inwestorów czy kadra kierownicza zaciągają dług na wykup przedsiębiorstwa. Dług ten jest następnie spłacany z przyszłych zysków.
2. Akcjonariat pracowniczy – jest stosowany w obawie przed przejęciem czy likwidacją przedsiębiorstwa, bądź też w celu poprawy jego płynności.

Restrukturyzacja majątkowa – wyprzedaż aktywów

Comments are closed.