RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA

RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo powinno być dobrze kierowane, ma za zadanie opracować nowy system zarządzania (zakres działania – dywersyfikacja, specjalizacja, restrukturyzacja zatrudnienia – rodzi zmiany organizacyjne)
restrukturyzacja finansowa - najmniej tu wpływa

Restrukturyzacja organizacyjna może być prowadzona:
1. doskonalenie formy organizacyjnej
2. doskonalenie zasad funkcjonowania
3. doskonalenie struktury organizacyjnej

Ad. 1 Podział przedsiębiorstwa na piony organizacyjne zależy od wielkości przedsiębiorstwa i różnorodności prowadzonej działalności mamy tutaj dwa działania:
1) Uproszczenie struktury organizacyjnej i procesu zarządzania (można sprowadzić do nadania autonomii) polega na:
a) tworzeniu centrów biznesu lub jednostek biznesu bądź centrów odpowiedzialności (nadaje się status centrum biznesu – są to działania wzmacniające i zwalniające z pewnych zadań) – odpowiedzialne za realizację pewnych funkcji działalności. Wyróżniamy 3 rodzaje centrów biznesu:
 centrum kosztów – kierownik ma realizować zadania przy normatywnym budżecie, polem decyzyjnym jest czuwanie nad kosztami by ich nie przekroczyć;
 centrum zysku – różnica w przychodach i kosztach może generować dodatkowy przypływ gotówki i może ograniczać koszty – mocniejsza pozycja kierownika;
 centrum strategiczne – jednostka biznesu – ma większy zakres odpowiedzialności

Cechy centra jednostki biznesu:
- jest to pojedynczy rodzaj działalności lub zbiór powiązanych działalności, które mogą być planowane i zarządzane oddzielnie w stosunku do reszty przedsiębiorstwa;
- ma swoich własnych konkurentów, którym stara się dorównać albo prześcignąć
- są hierarchicznie podporządkowane kierownictwu przedsiębiorstwa, ale mają stosowany do rodzaju jednostki poziom autonomii czyli niezależności;
- ma oddzielne kierownictwo które:
 jest odpowiedzialne za planowanie,
 organizuje i prowadzi działalność,
 ustala wyniki finansowe prowadzonej działalności,
 kontroluje większość czynników wpływających na zysk

b) podział przedsiębiorstwa i tworzenie na bazie niektórych komórek i jednostek organizacyjnych samodzielnych podmiotów gospodarczych (spin-off):
 przy zastosowaniu kryteriów przedmiotowych (przestrzennych),
 przy zastosowaniu kryteriów funkcjonalnych.
Centrum biznesu w zakresie funkcjonalnym i przedmiotowym.

2) Dobór adekwatnych rozwiązań organizacyjnych:
a) dla organizacji przedsiębiorstwa (gdy są tworzone centra biznesu) struktura organizacyjna:
- struktura funkcjonalna
- struktura dywizjonalna ( wiele działań- zadania zmienne)
- struktura projektowa
- struktura macierzowa
- struktura hybrydowa

Wydzielając komórkę i tworząc samodzielną jednostkę, przedsiębiorstwo sprzedaje majątek, wydzierżawia, oddaje majątek, lub gdy przedsiębiorstwo jest mocno zainteresowane to chce utrzymać wpływ na jednostkę i wnosi aportem do jednostki.

b) dla współpracy z wydzielonymi jednostkami przedsiębiorstwa:
- holding (grupa kapitałowa) zatrzymuje udział kapitałowy,
- alians strategiczny (długoterminowe umowy o współpracę w realizacji działalności
- organizacja sieciowa (wirtualna) – podmioty powiązane wspólnym interesem chcą to realizować

Ad 2. Doskonalenie zasad funkcjonowania (badanie metod pracy, normowanie):
- Lean management, lean production
- reengineering
- koszty docelowe (target costing)
- TQM (zarządzanie jakością)
- kaizen – zasada ciągłego doskonalenia pracy
Przeczytać – przygotowywanie programu restrukturyzacji !!!!!!!!!

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest procesem:
1. Analiza strategiczna – diagnoza – przedsiębiorstwa i otoczenia
2. Sporządzić program restrukturyzacji – wskazywanie zmian do rozwoju
3. Zmiany
4. Ocena efektów restrukturyzacji

W diagnozie stwierdzamy problem i z katalogu przedsięwzięć restrukturyzacji dobieramy przedsięwzięcia.

Comments are closed.