TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego:

TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego:
- jednostki, które mogą funkcjonować jako Sp. z o.o., S.A., Spółdzielnie Osób Prawnych;
- powołane do istnienia w 1995r. przez ustawę o niektórych formach popierania niektórego budownictwa mieszkaniowego;
- mają za zadanie wznoszenie budynków mieszkalnych oraz dopilnowywanie eksploatacji budynków na zasadzie najmu;
- założenie: mieszkania dla średniozamożnych, na zasadach najmu;
- mieszkania nabytego w TBS nie można zbyć.

Zakres działalności TBS-ów obejmuje:
1. nabywanie budynków mieszkalnych
2. przeprowadzanie remontów modernizacyjnych obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
3. wynajmowanie lokali użytkowanych znajdujących się w zasobach TBS
4. sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własność towarzystwa.
Działalność TBS-u:
- nie dla zysku
- zysk przeznaczony na działalność statutową towarzystwa.
Należy spełniać kryteria finansowe:
- nie posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu;
- dochód gospodarczy nie może przekraczać 1,3 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym województwie o więcej niż:
a). 20% w gospodarstwie 1 osobowym
b). 80% w dwu osobowym
c). dalsze 40% na każdą dodatkowa osobę

Obowiązuje czynsz regulowany max.4% wartości odtworzeniowej lokalu rocznie (jeżeli gmina wniosła w aporcie grunt to czynsz max 3% tej wartości).
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi:
-budowanie, remontowanie, użytkowanie dla pieniędzy/zysku.
Wyróżniamy nieruchomości komercyjne:
- obiekty o charakterze inwestycyjnym(biurowiec, kamienica czynszowa)
- obiekty o charakterze merkantylnym(centrum handlowe, hotel)
Warunki najmu:
- mogą być one oddawane w najem lub w dzierżawę a najem może być na czas nieokreślony, zawieramy informację o wypowiedzeniu od 1 do 3m-cy.
- w nieruchomościach komercyjnych zawiera się umowy tylko na czas określony przynajmniej na 3 lata lub dłużej. Takiej umowy w przypadku nieruchomości komercyjnych nie można wypowiedzieć, może być przerwana np. z powodu bankructwa najemcy.

Klasy budynków:
A- najwyższy standard, funkcja, lokalizacja,
B- solidny standard, lokal poza centrum,
C- niskofunkcyjne obiekty położone na obrzeżach miasta
Wysokość czynszu jest zróżnicowana w zależności od klas.
Długoletnie umowy najmu nieruchomości komercyjnych zmuszają do stosowania w umowach tzw. wskaźnika indeksacji. Tak, więc rokrocznie ustalany czynsz jest mnożony przez współczynnik inflacyjny. Niezależnie od występującej inflacji na wysokość czynszu oddziałują rynkowe zależności między popytem a podażą. Wpływ tych czynników łagodzi przewidywana w umowie pomieszczeń komercyjnych tzw. aktualizacja (rewizja) czynszu, która polega na okresowych korektach w wysokości czynszu i zbliżaniu go do bieżącego poziomu rynku. Aktualizacja - co 5 lat.
Znacznie częściej od aktualizacji spotykane są tzw. umowy z opcją. Umowę najmu sporządza się na okres 3-5 lat a wspomniana opcja jest to przyznawanie najemcy możliwości prolongaty (przedłużenia) umowy najmu na kolejny okres. Głównym celem opcji jest stworzenie możliwości przeprowadzenia się najemcy do innego obiektu bez zerwania umowy.
Przy podpisaniu umów najmu pobierana jest tzw. kaucja gwarancyjna. Stanowi ona równowartość 3-6 mies. czynszu brutto i jest lokowana na odrębnym koncie. W czasie trwania najmu najemca nie może korzystać z tego konta. Wynajmujący ma takie prawo, ale tylko gdy: najemca nie zapłaci w terminie; najemca odmawia pokrycia zawinionych przez siebie strat materialnych. Po upływie najmu kaucja wraca do najemcy.

Comments are closed.