Projektowanie racjonalnego procesu działania

Projektowanie racjonalnego procesu działania
Kierunki restrukturyzacji zakresu działania to:
1. specjalizacja – przedsiębiorstwo rezygnuje z pewnych działalności, a koncentruje się na funkcjach kluczowych, kompetencjach które są istotne:
- koncentruje się na wyselekcjonowanej grupie wyrobów, działań
- outsourcing – zewnętrzni wykonawcy
2. dywersyfikacja (wymaga restrukturyzacji majątkowej)*
- poszerza asortyment wyrobów
- realizuje pełny zakres funkcji operacji
Sposoby restrukturyzacji zakresu działania:
1. Dywersyfikacja – motywy:
- obniżenie kosztów finansowych,
- poszerzenie działalności i redukcja ryzyka
- wykorzystanie […]

PRYWATYZACJA

PRYWATYZACJA- proces transformacji własności państwowej we własność niepaństwowych osób prawnych lub fizycznych realizowanych w drodze:
1) sprzedaży przedsiębiorstwa
2) udostępnienia osobom trzecim mienia tego przedsiębiorstwa
3) Udostępnienia osobom trzecim akcji, udziałów
Mierniki sprawdzania sprywatyzowanej gospodarki: ilość pracowników, PKB, majątek (ale nie do końca)
Cele prywatyzacji:
- poprawienie wskaźników, kondycji finansowej (podstawowy cel prywatyzacji jak i restrukturyzacji), zyskowności danego przedsiębiorstwa, poprawienie kondycji całej gospodarki
- […]

RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA)

RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA) - jest częścią strategii rozwoju przedsiębiorstwa i ma na celu poprawę pozycji rynkowej, stworzeniu lepszych warunków rozwoju. Obejmuje działania o charakterze długofalowym stanowiących szeroką skalę zmian jakościowych i strukturalnych w przedsiębiorstwie.
W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa, strategii działania kierownictwa, oraz momentu wprowadzania zmian można wskazać następujące rodzaje restrukturyzacji rozwojowej:
• Kreatywna- podejmowana w sposób względnie […]

nieruchomości inne

Wyróżniamy także takie nieruchomości o charakterze specjalnym, jak szkoły, szpitale, ośrodki specjalne, biblioteki, galerie, muzea, kina itp. Muszą to być obiekty, które spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym hotele, motele, pensjonaty itp. są wykorzystywane do prowadzenia specyficznej działalności, jaką jest organizowanie wypoczynku swoim klientom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Zarządzając nimi należy dbać o komfort klientów, o umiejętne trafianie w gusta turystów. Istotne znaczenie ma jakość utrzymania pomieszczeń, które powinny poza funkcjami rekreacyjno-wypoczynkowymi, powinny także spełniać wymogi bezpieczeństwa.
Zarządzając takimi […]

zasoby wodne

Nieruchomością o przeznaczeniu specjalnym są także zasoby wodne. Zasoby wodne rozumiane są w dwojaki sposób. Jako masa retencjonowanej lub przepływającej w jednostce czasu wody albo jako grunty wraz z pokrywającymi je wodami tworzące określone twory hydrologiczne: morza, jeziora, rzeki, stawy itd. Gospodarka wodna stanowi świadome oddziaływanie człowieka na zasoby wodne w celu ilościowego i jakościowego […]

Grunty leśne

Grunty leśne to specyficzny rodzaj nieruchomości, który spełnia wiele różnorodnych funkcji. Są to funkcje gospodarcze (surowiec drzewny i produkty ubocznego użytkowania lasu), jak i pozaprodukcyjne, czyli socjalne. Wśród funkcji socjalnych wyróżnia się najczęściej funkcje ochronne i rekreacyjne.
Chociaż lasy pełnią wszystkie wyżej wymienione funkcje, to o charakterze lasu przesądza funkcja dominująca. I tak w lasach gospodarczych […]

Nieruchomości służące przemieszczaniu się ludzi oraz towarów

Nieruchomości służące przemieszczaniu się ludzi oraz towarów, takie jak drogi, mosty, autostrady zarządzane są przez Zarządy Dróg Wojewódzkich. Do najważniejszych zadań zarządzania takimi nieruchomościami należy przede wszystkim:
 opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy,
 utrzymanie oraz ochrona dróg oraz obiektów mostowych,
 utrzymanie nawierzchni chodników, dróg, mostów, znaków drogowych i innych urządzeń […]

Nieruchomości przemysłowe

Nieruchomości przemysłowe to obiekty wykorzystywane w związku z wytwarzaniem dóbr, takie jak fabryki, magazyny, warsztaty. Bywają zorganizowane w parki przemysłowe, co jest elementem zarządzania takimi obiektami. Głównym celem zarządzania nieruchomościami przemysłowymi jest zapewnienie jak najlepszego wykorzystania obiektów przemysłowych oraz zapewnienie sprawności technologicznej przy minimalizacji kosztów utrzymania. Przy zarządzaniu takimi nieruchomościami bardzo ważna jest znajomość branży […]

Agregat - Anonimowość

Agregat - zbiór ludzi wyodrębniony w ramach populacji ze względu na dowolnie przyjęte kryterium (np. podział według płci, wieku, poziomu wykształcenia, wzrostu). Jeśli przyjęte kryteria uznawane są za społecznie istotne, to wówczas taki agregat (zbiór) określa się jako kategorię społeczną.
Anonimowość - (bezimienność), 1.Cecha dużych skupisk ludzkich, głównie wielkich miast, gdzie kontakty społeczne mają często charakter […]