Projektowanie racjonalnego procesu działania

Projektowanie racjonalnego procesu działania

Kierunki restrukturyzacji zakresu działania to:
1. specjalizacja – przedsiębiorstwo rezygnuje z pewnych działalności, a koncentruje się na funkcjach kluczowych, kompetencjach które są istotne:
- koncentruje się na wyselekcjonowanej grupie wyrobów, działań
- outsourcing – zewnętrzni wykonawcy
2. dywersyfikacja (wymaga restrukturyzacji majątkowej)*
- poszerza asortyment wyrobów
- realizuje pełny zakres funkcji operacji

Sposoby restrukturyzacji zakresu działania:
1. Dywersyfikacja – motywy:
- obniżenie kosztów finansowych,
- poszerzenie działalności i redukcja ryzyka
- wykorzystanie nadwyżek funduszy
- okazja kupna zasobów produkcyjnych poniżej wartości
- zwiększenie rozmiaru przedsiębiorstwa i uzyskanie korzyści skali

Dywersyfikacja wymaga restrukturyzacji majątkowej. W przypadku dywersyfikacji inwestycje, zakup albo najem od innych przedsiębiorstw niewykorzystanych przez nie zasobów majątkowych, które mogą być wykorzystywane przy nowopodejmowanej działalności.
Formy:
- nabycie i przyłączenie( pozioma, pionowa-wstecz i w przód)
- inwestycyjna
- najem, dzierżawa obiektów produkcyjnych

Mamy dwa rodzaje dywersyfikacji:
1) pozioma – przedsiębiorstwo wprowadza zupełnie nowe wyroby lub pokrewne,
2) może być pionowa:
 wsteczna – przyłącza funkcje, procesy realizowane przez przedsiębiorstwo,
a poprzedzające jej produkcję np. producent mebli kupuje fabrykę wytwarzającą płyty wiórowe.
 w przód – przedsiębiorstwo włącza w procesy następujące po działalności przedsiębiorstwa np. zła sieć dystrybucji produktu

2. Specjalizacja – rezygnacja z tworzenia pewnych wyrobów, usług i poszukuje zewnętrznych wykonawców – motywy:
- odpowiedź na nadmierną ekspansję i/lub dywersyfikację
- uwolnienie zasobów finansowych
- obniżenie kosztów działalności
- chęć zmiany struktury portfela dziedzin działalności

Formy:
1) zaprzestanie pewnych form działalności przedsiębiorstwa:
a) wyłączenie z ruchu części majątku
 sprzedaż wydzielonych części majątku
 wynajem wydzielonych części majątku
 wniesienie nieczynnego majątku jako aportu do innych spółek
2) spin-off – wydzielenie części przedsiębiorstwa (jednostek, komórek organizacyjnych) i ich usamodzielnienie w sensie prawnym albo pozostawienie jako własności przedsiębiorstwa
3) outsourcing – koncentracja na własnych kompetencjach bazowych. Wszystkie procesy które nie są traktowane jako kompetencje bazowe przedsiębiorstwa są zlecane innym:
 outsourcing wewnętrzny (spin-off)
 outsourcing zewnętrzny

Ad. 5; Wdrożenie w wymiarze:
- funkcjonalnym
- przedmiotowym
- operacyjnym

Przy wdrożeniu pojawia się problem wyłonienia załogi.

Restrukturyzacja zakresu działania przedsiębiorstwa może być utrudniona przy:
- barierach wejścia
- barierach wyjścia

Bariery wyjścia (ograniczają możliwości przybyszów i im zagrażają) mogą mieć charakter:
- wewnętrzny
- zewnętrzny
są tu bariery wejścia:
- zjawisko korzyści skali – BEP – punkt osiągania zysku (równoważenia kosztów przychodami ze sprzedaży)
- przewaga kosztowa (krzywa doświadczenia)
- koszty transferu i dostępu do sieci dystrybucji (często zablokowany patentami)
- dyferencjacja produktu (na skutek doświadczenia można dodać nowy smak)
- polityka rządów (zmierza do celowego ograniczenia wejścia do sektorów: ropa naftowa, energia)
- znaczne nakłady kapitałowe
- zdolność do riposty ze strony dotychczasowych konkurentów (nacisk):
 tradycja powiązań między dotychczasowymi konkurentami
 zdolność przedsiębiorstwa do mobilizacji zasobów własnych
 poziom i struktura kosztów pozwalająca na brutalną obniżkę cen

Bariery wyjścia – ograniczają skłonność przedsiębiorstwa do rezygnacji z pewnych dziedzin działania i mogą mieć charakter:
- ekologiczny
- strategiczny(scalanie pewnych procesów pracy – synergia – wspomaganie różnych dziedzin działalności)
- polityczny i społeczny (miejsca pracy)
- psychologiczny (całe życie coś produkowali i rezygnacja z tego jest porażką).

Comments are closed.