PRYWATYZACJA

PRYWATYZACJA- proces transformacji własności państwowej we własność niepaństwowych osób prawnych lub fizycznych realizowanych w drodze:
1) sprzedaży przedsiębiorstwa
2) udostępnienia osobom trzecim mienia tego przedsiębiorstwa
3) Udostępnienia osobom trzecim akcji, udziałów

Mierniki sprawdzania sprywatyzowanej gospodarki: ilość pracowników, PKB, majątek (ale nie do końca)

Cele prywatyzacji:
- poprawienie wskaźników, kondycji finansowej (podstawowy cel prywatyzacji jak i restrukturyzacji), zyskowności danego przedsiębiorstwa, poprawienie kondycji całej gospodarki
- cel fiskalny – wpływy do budżetu !!!

160 mld 200 mld
dochody (Vat) wydatki 40 mld „dziura budżetowa”

Pod koniec lat 90-tych zamieniono dochody na przychody
- zwiększenie roli rynku kapitałowego
- podniesienie jakości dóbr i usług
- zwiększenie wrażliwości gospodarki na decyzję konsumentów

W Polsce prywatyzacja została zapoczątkowana ustawą z :
• 12 lipca 1990 roku „Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych”
• Pierwszy etap prywatyzacji zakończył się w 1 kwartale 97 roku
• 30 sierpnia 96 roku „Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych” (weszła w życie 7 kwietnia 97 r)
• 1981 rok ustawa o przedsiębiorstwach państwowych 25.IX., art.19 mówi o likwidacji przedsiębiorstw państwowych

Inne akty prawne które miały znaczenie dla procesu prywatyzacji przedsiębiorstw:
• ustawa z 3.II.93 r o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa
• ustawa z dnia 30.IV.93 r o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
• ustawa z dnia 19.X. z 91 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Można wyróżnić 3 ścieżki, procedury prywatyzacyjne:
• prywatyzacja pośrednia (kapitałowa)- przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej. Składa się z 2 etapów:
- przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa- komercjalizacja
- udostępnienie akcji lub udziałów osobom trzecim poprzez sprzedaż akcji, oddanie w dzierżawę praw z akcji, obciążenie praw z akcji

• prywatyzacja bezpośrednia (likwidacyjna) – dla mniejszych podmiotów, polega na rozporządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie do bezpłatnego korzystania

• likwidacja przedsiębiorstwa państwowego z przyczyn ekonomicznych, majątek przejmuje Skarb Państwa dążąc do jego sprzedania ewentualnie oddanie do odpłatnego korzystania lub wniesienie do spółki prywatnemu inwestorowi.

Comments are closed.