Instytucje pośredniczące w zarządzaniu - Struktury administracyjne

Instytucje pośredniczące w zarządzaniu
SPO Wzrost konkurencyjności gospodarstw
- Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
- Ministerstwo Środowiska
SPO Rozwój zasobów ludzkich
- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
ZPORR
- urzędy wojewódzkie (i marszałkowskie)
Mamy tutaj dualizm (wojewoda i marszałek województwa ) , który często krytykowano. W fazie konstruowania NPR 2007- 2013 proponowano ograniczenie roli wojewodów i przyznanie im jedynie roli kontrolnej
Powyższe folie mają pokazać jak było i […]

Rozwiązania strukturalne (NPR 2007-2013)

Rozwiązania strukturalne (NPR 2007-2013)
- utrzymanie modelu organizacji terytorialnej przy jednoczesnych zmianach w przyjętym modelu
- ograniczenie nadmiernej liczby powiatów o niewystarczającym potencjale ekonomicznym i administracyjnym, zniesienie rozdziału na powiaty ziemskie i grodzkie
- wzmocnienie kompetencji samorządu województw – czyli wzmocnienie urzędu marszałka województwa ( wojewoda miałby jedynie kontrolować […]

Czym jest NPR

Czym jest NPR
- polska wersja strategii lizbońskiej
- koncepcja modernizacji polskiej gospodarki wdrażana w warunkach członkostwa w UE ( duży nacisk na zwiększanie konkurencyjności , zmniejszanie zapóźnień rozwojowych, konsolidowanie działań w poszczególnych politykach wspólnotowych)
- kompleksowa strategia rozwoju społeczno- gospodarczego Polski i jej regionów
- narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządom województw w zakresie programowania i stymulowania rozwoju regionów (rozbicie ZPORR […]

pojęcie konkurencyjności regionów - sytuacja polskich regionów omówiona na przykładzie Raportu o miastach sporządzonego przez Centrum Badań Regionalnych

- pojęcie konkurencyjności regionów
- sytuacja polskich regionów omówiona na przykładzie Raportu o miastach sporządzonego przez Centrum Badań Regionalnych
Ad 1.
Cechą charakterystyczną konkurencyjności u końca lat 90. jest, że walka konkurencyjna o kapitał nie przebiega tylko między poszczególnymi państwami, ale i państwami, regionami, miastami oraz gminami. Jest to walka o inwestycje tworzące miejsca pracy o wysokiej […]

ZASADY FINANSOWE

ZASADY FINANSOWE
1. ZASADA KONCENTRACJI: jedna z kluczowych zasad polityki regionalnej, koncentracja środków, celów, działań podejmowanych przez Wspólnotę. Koncentracja na obszarze celu 1, zmniejszanie ilości Inicjatyw Wspólnotowych, koncentracja na regionach najmniej uprzywilejowanych.
2. ZASADA DODAWALNOŚCI: sformułowana w nowym regulaminie funduszy strukturalnych z 1988. W 1993 dodano kryterium weryfikacyjne pozwalające na konkretyzację tej zasady. Fundusze strukturalne nie zastępują, a jedynie […]

ZASADY ORGANIZACJI POLITYKI REGIONALNEJ

ZASADY ORGANIZACJI POLITYKI REGIONALNEJ
1. ZASADA PROGRAMOWANIA: jedna z najważniejszych konsekwencji reformy z 1988 r., w polityce regionalnej zrezygnowano z dofinansowywania pojedynczych projektów na rzecz kompleksowych zintegrowanych programów rozwoju regionalnego. Na państwach członkowskich spoczywa obowiązek przygotowania Narodowego Planu Rozwoju. NPR zawiera diagnozę różnych wskaźników rozwoju oraz docelowe działania. które maja rozwiązać najbardziej palące problemy, jakie działania […]

ZASADY GENERALNE POLITYKI REGIONALNEJ

ZASADY GENERALNE POLITYKI REGIONALNEJ
1. ZASADA SUBSYDIARNOŚCI: to właśnie regionom zawdzięczamy wprowadzenie tej zasady do TM ( w szczególności postulaty takie zgłaszały Landy niemieckie i austriackie oraz Wspólnoty i Regiony belgijskie), jednakże osiągnięto tylko wprowadzenie zasady subsydiarności tylko między państwami członkowskimi a instytucjami wspólnotowymi. W myśl tej zasady obowiązek prowadzenia polityki regionalnej spoczywa przede wszystkim na państwach […]

PHARE - ISPA - SAPARD

1.PHARE albo phare – Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies (teraz używa się pisowni małymi literami)
2.ISPA – Instrument for Structural Policies for Pre-Accession
3.SAPARD – Special Accession program for Agriculture and Rural Development
PHARE albo phare (teraz piszemy małymi literami)
Decyzja-1989, 1990 – początek udzielania pomocy
Dla zmian w funduszach przedakcesyjnych duże znaczenie mają dwa szczyty […]

Fundusze strukturalne - Fundusz Spójności

Fundusze strukturalne
Środki finansowe w dyspozycji KE, umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich w wybranych sektorach i w słabiej rozwiniętych regionach.
1. Europejski Fundusz Społeczny (ESF) – utworzony na mocy Traktatu Rzymskiego w 1960 r. European Social Fund (ESF).
2. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (EAGGF) – utworzony w 1964 r. (EAGGF – European Agriculture Guidance […]

KOMITET REGIONÓW

KOMITET REGIONÓW
Organ pomocniczy, nieposiadający prawa veta i zaskarżania decyzji, wywalczony przez same regiony. Komitet nie może kierować skarg do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast, co często uważa się za jedną z niewielu zalet Traktatu Konstytucyjnego jest zaproponowane w nim rozszerzenie uprawnień Komitetu oraz podwyższenie jego rangi.
Komitet Regionów jest wydawcą m.in. „Regionów, gmin Europy”.
• Koncepcja „Europy regionów”
Idea […]