RADZIECKIE PRAWO CYWILNE

RADZIECKIE PRAWO CYWILNE
Ustawodawstwo okresu rewolucji obaliło fundamentalne zasady tradycyjnego prawa cywilnego. Na podstawie dekretu o ziemi z 1917r uznano ziemie za dobra ogólnonarodowe. Ta nowa własność socjalistyczna została wyłączona z prawa cywilnego na rzecz administracji. W latach 20- tych zlikwidowano obrót cywilnoprawny (gospodarkę rynkową, wprowadzono kartki; regulację cen, nastąpił zanik zobowiązań, zniesiono spadkobranie-własności kapitalistycznej, […]

RADZIECKIE PRAWA O SĄDZIE. PRAWO REWOLUCYJNE

RADZIECKIE PRAWA O SĄDZIE. PRAWO REWOLUCYJNE
Rewolucja październikowa w Rosji otwierała nowy etap w dziejach ustroju państwowego i prawa sądowego. W pierwszym etapie rewolucji dominowało przekonanie o konieczności wyrzucenia na śmietnik historii, wszelkich urządzeń przedrewolucyjnych i zbudowania na gruzach przeszłości nowego porządku prawnego od samych podstaw. Pierwszymi aktami prawnymi regulującymi podstawowe zasady nowego porządku prawnego […]

CZEKA-NKWD. SĄDY REWOLUCYJNE

CZEKA-NKWD. SĄDY REWOLUCYJNE
Podstawowym instrumentem władzy w walce o utrwalenie nowego ustroju było prawo karne. W katalogu kar obok pieniężnych i pozbawienia wolności, pozbawienia kart zaopatrzenia, ogłoszenia w rejestrze wrogów ludu, pojawiły się kary robót w obozach pracy przymusowej, pozbawienia praw politycznych, wyjęcie spod prawa, rozszerzył się też zakres stosowania kary śmierci przez rozstrzelanie. Nasilającą […]

RADZIECKIE PRAWO KARNE MATERIALNE

RADZIECKIE PRAWO KARNE MATERIALNE
Nie było kodeksu prawa karnego, prowadzono na ten temat dyskusje, których podsumowaniem wraz z dwoma pierwszymi latami praktyki rewolucyjnego sądownictwa było wydanie u schyłku 1919r „Przewodnie zasady prawa karnego Rosyjskich Republik Radzieckich”, będących czymś w rodzaju części ogólnej kodyfikacji karnej. Przestępstwo określane tu od strony materialnej jako czyn niebezpieczny społecznie oraz kary […]

RADZIECKA PROCEDURA KARNA

RADZIECKA PROCEDURA KARNA
Uchwalony w 1922 r. kodeks postępowania karnego formułował podstawowe zasady procesowe w zakresie prawa karnego, tj. zasadę praworządności socjalistycznej, zasadę gwarancji procesowych dla podsądnych, zasadę ustności i jawności postępowania z wyjątkami uzasadnionymi szczególnymi interesami państwa, zasadę prawa do obrony osób oskarżonych przed sądami ludowymi, zasadę wyrokowania na podstawie swobodnego przekonania, zasadę prawdy […]

CHARAKTERYSTYKA PRAWA KARNEGO NIEMIEC FASZYSTOWSKICH

CHARAKTERYSTYKA PRAWA KARNEGO NIEMIEC FASZYSTOWSKICH
Na prawo faszystowskie wywierała wpływ doktryna szkoły antropologicznej- koncepcja niebezpiecznego sprawcy, która nakazywała znaleźć przestępcę i unieszkodliwić. W III Rzeszy prawo karne stało się jednym z instrumentów polityki państwa totalitarnego. Nastąpił wzrost zasięgu prawa-karnego poprzez zmiany zasady odpowiedzialności karnej: nowela z 1935 r. do kodeksu karnego II Rzeszy (1871r) zrywała […]

UMOWA POLSKO- RADZIECKA O STOSUNKACH MIEDZY ARMIĄ CZERWONĄ A ADMINISTRACJĄ POLSKĄ

UMOWA POLSKO- RADZIECKA O STOSUNKACH MIEDZY ARMIĄ CZERWONĄ A ADMINISTRACJĄ POLSKĄ
W lipcu 1944r PKWN podpisał dwie umowy z rządem radzieckim (jedną o granicach, drugą o porozumieniu dodatkowym dotyczącym stosunków między Armią Czerwoną a administracją polską na ziemiach wyzwolonych, które stanowiło, że zwierzchnia władza należy na tym terenie do Armii Czerwonej- art. 7 dawał on […]

PRAWO WOJSKOWE 1943-1945 W POLSCE

PRAWO WOJSKOWE 1943-1945 W POLSCE
W drodze uchwały z 7 lipca 1943r ZPP(Związek Patriotów Polskich) wprowadziła Kodeks Wojskowy PSZ(Polskich Sił Zbrojnych) w ZSRR, był on krótki, składał się z 84art. zawierających część ogólną i szczegółową. Opierał się na zasadzie analogii, przestępstwa były typowo wojskowe, był surowy, na 67art, 30art. zawierało sankcję w postaci kary śmierci. […]

INFORMACJA WOJSKOWA I MIN. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W PRL

INFORMACJA WOJSKOWA I MIN. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W PRL
Szczególną rolę w śledztwach wojskowych wyprawach należących do właściwości sądów wojskowych odegrał Główny Zarząd Informacji, czyli kontrwywiad wojskowy. Główny Zarząd Informacji podlegał resortowo ministrowi obrony narodowej. Początkowo szefem Informacji Wojskowej był Stefan Kuhl, a zastępca Anatol Fejgin. Główny Zarząd Informacji dysponował specjalnym wydziałem śledczym, miał własne zakonspirowane więzienia. […]

USTRÓJ SĄDÓW POWSZECHNYCH DO 1950 R

USTRÓJ SĄDÓW POWSZECHNYCH DO 1950 R
Za podstawę organizacji sądownictwa przyjęto w 1944r stan obowiązujący przed I września 1939r. Przepisy dotyczące ustroju sądów w ogólnym zarysie zostały utrzymane do 1950r, ale w licznych kwestiach szczegółowych następowały zmiany, zmierzające do całkowitego przekształcenia sądownictwa powszechnego w taki sposób, by z niezawisłych sądów stworzyć dyspozycyjne narzędzie aparatu władzy. […]