CZEKA-NKWD. SĄDY REWOLUCYJNE

CZEKA-NKWD. SĄDY REWOLUCYJNE
Podstawowym instrumentem władzy w walce o utrwalenie nowego ustroju było prawo karne. W katalogu kar obok pieniężnych i pozbawienia wolności, pozbawienia kart zaopatrzenia, ogłoszenia w rejestrze wrogów ludu, pojawiły się kary robót w obozach pracy przymusowej, pozbawienia praw politycznych, wyjęcie spod prawa, rozszerzył się też zakres stosowania kary śmierci przez rozstrzelanie. Nasilającą się zwłaszcza po zamachu na Lenina w 1918r falę czerwonego terroru uzasadniano koniecznością wzmożenia represji karnej wobec przeciwników politycznych. Ważne zadanie w tej mierze przypadło Komisji Nadzwyczajnej do walki z kontrrewolucją i sabotażem (CZEKA) pod przewodnictwem Feliksa Dzierżyńskiego, wyposażonej w pełnomocnictwo do arbitralnego stosowania represji pozasądowych. W 1922 roku „CZEKA została przekształcona w GPU państwowy urząd polityczno-policyjny, gdy w 1926r zmarł Dzierżyński nowym szefem stał się Henryk Jagoda. W celu racjonalnego wykorzystania siły roboczej w 1930r powstaje Wydział Administracji Obozów Koncentracyjnych - GUŁAG. W 1934r po zamachu na Kirowa i czystkach w partii, GPU przekształcona zostaje w Urząd Bezpieczeństwa Państwowego z Jagodą na czele (dwa procesy Moskiewskie), nowy szef Jeżow (od 1936 do 1938r), a Jagoda -kara śmierci. Czystką w partii i w Armii Czerwonej wyniszczono 40 % korpusu oficerskiego. Na czele NKWD staje Ławrientyj Beria do1953r. Od NKWD odłączono Komisariat Bezpieczeństwa Narodowego, by w 1943r połączyć i przemianować całość na MSW- Ministerstwo Wnutriennych Dieł. Wyróżniły się tu dwa tryby „postępowania w zależności od rodzaju sądów. Przed trybunałami rewolucyjnymi, powołanymi do życia instrukcją Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości z grudnia 1917r. w celu sądzenia przestępstw przeciw podstawowym interesom ustroju społeczno-politycznego, stosowany był uproszczony i przyśpieszony tryb postępowania z zapewnieniem sądowi bardzo rozległych uprawnień proceduralnych. Od swobodnej decyzji sędziego zależało między innymi wzywanie świadków, dopuszczenie oskarżenia i obrony. W procesie przed Trybunałem Konstytucyjnym nie było udziału czynnika ludowego w orzekaniu oraz drugiego trybu postępowania przed sądami ludowymi, przestrzegane miały być w stadium rozprawy takie zasady jak jawność bezpośredniość i prawo oskarżonego do obrony

Comments are closed.