RADZIECKIE PRAWA O SĄDZIE. PRAWO REWOLUCYJNE

RADZIECKIE PRAWA O SĄDZIE. PRAWO REWOLUCYJNE
Rewolucja październikowa w Rosji otwierała nowy etap w dziejach ustroju państwowego i prawa sądowego. W pierwszym etapie rewolucji dominowało przekonanie o konieczności wyrzucenia na śmietnik historii, wszelkich urządzeń przedrewolucyjnych i zbudowania na gruzach przeszłości nowego porządku prawnego od samych podstaw. Pierwszymi aktami prawnymi regulującymi podstawowe zasady nowego porządku prawnego były trzy dekrety Rady Komisarzy. Pierwszy z nich wydany w grudniu 1917r Dekret o sądzie nr 1 pozbawiał mocy, prawa przedrewolucyjne, ale dopuszczał w art. 5 ich stosowanie, o ile nie zostały przez rewolucję uchylone oraz nie sprzeciwiały się rewolucyjnemu sumieniu i rewolucyjnej świadomości prawnej. Natomiast trzeci z nich z lipca 1918r nie przewidywał już w ogóle możliwości stosowania w praktyce ustawodawstwa przedrewolucyjnego. Następne akty prawne i instrukcje wręcz zakazywały powoływania się na prawa obalonej władzy. W braku regulacji prawnej sądy i inne organy wymiaru prawa miały orzekać wg rewolucyjnego sumienia i socjalistycznej świadomości prawnej.

Comments are closed.