RADZIECKIE PRAWO CYWILNE

RADZIECKIE PRAWO CYWILNE

Ustawodawstwo okresu rewolucji obaliło fundamentalne zasady tradycyjnego prawa cywilnego. Na podstawie dekretu o ziemi z 1917r uznano ziemie za dobra ogólnonarodowe. Ta nowa własność socjalistyczna została wyłączona z prawa cywilnego na rzecz administracji. W latach 20- tych zlikwidowano obrót cywilnoprawny (gospodarkę rynkową, wprowadzono kartki; regulację cen, nastąpił zanik zobowiązań, zniesiono spadkobranie-własności kapitalistycznej, rozbudowano prawo rolne i prawo pracy). W 1917r. zmieniono prawo rodzinne, uznano śluby przed kapłanami za nieważne, zrównano prawa dzieci z małżeństwa i pozamałżeńskich, dopuszczono rozwody. W 1922r. powstał kodeks cywilny RSFRR złożony z 435art. Podzielonych wg systematyki pendektowej na 4 części: ogólną, prawa rzeczowego, zobowiązań, spadkowego. Prawo rodzinne zostało objęte innym unormowaniem. W 1961r wydano zasady ustawodawstwa ZSRR stanowiące trzon radzieckiego prawa cywilnego. Zawierały one podstawowy materiał normatywny obowiązujący na całym terytorium ZSRR. Na jej podstawie powstały kodeksy poszczególnych republik

Comments are closed.