USTRÓJ SĄDÓW POWSZECHNYCH DO 1950 R

USTRÓJ SĄDÓW POWSZECHNYCH DO 1950 R

Za podstawę organizacji sądownictwa przyjęto w 1944r stan obowiązujący przed I września 1939r. Przepisy dotyczące ustroju sądów w ogólnym zarysie zostały utrzymane do 1950r, ale w licznych kwestiach szczegółowych następowały zmiany, zmierzające do całkowitego przekształcenia sądownictwa powszechnego w taki sposób, by z niezawisłych sądów stworzyć dyspozycyjne narzędzie aparatu władzy. W rodzącym się systemie władzy nie mogło być mowy o niezawisłości sądownictwa i respektowaniu zasady podziału władz. Do kadr sądów powszechnych, jeśli miały stwarzać pozory legalizmu, zaczęto przyjmować sędziów przedwojennych. O ile nad sądami wojskowymi komuniści objęli pełną władzę i kontrolę, o tyle sądy i prokuratury powszechne trzeba było dopiero uczynić posłusznymi jednym z licznych kroków zmierzających do tego celu było zniesienie przedwojennego zakazu przynależności sędziów do wszelkich partii politycznych. Zakaz ten był oczywiście elementem niezawisłości sędziowskiej.

Comments are closed.