Zobowiązania jak gdyby z kontraktów (quasi ex contractu).

Zobowiązania jak gdyby z kontraktów (quasi ex contractu).

Do zobowiązań quasi ex contractu zalicza się: prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio), bezpodstawne wzbogacenie się. To były najważniejsze zobowiązania, które powstawały ze zdarzeń quasi ex contractu.
Ponadto Instytucje Justyniana zaliczały do tej kategorii jeszcze zobowiązania dalsze, które również nie powstawały ani z kontraktów, ani z deliktów, ale bliższe były kontraktom. W szczególności należały tutaj:
- zobowiązania z tytułu opieki, chronione za pomocą actio tutelae
- zobowiązania pomiędzy uczestnikami przypadkowej wspólności majątkowej – communio
- zobowiązanie spadkobiercy wobec legatariuszy, zawiązane przez objęcie spadku.

Comments are closed.