Przebieg postępowania w procesie kognicyjnym.

Przebieg postępowania w procesie kognicyjnym.

Pozwanie do sądu:
- charakter urzędowego i pisemnego wezwania – LITIS DENUNTIATIO
- doręczane pozwanemu przez specjalnego urzędnika sądowego (EXECUTOR)
- pozwany powinien wówczas:
1. ustosunkować się do treści pozwu na piśmie (LIBELLUS CONTRADICTIONIS)
2. złożyć zabezpieczenie w formie zapłaty określonej sumy pieniędzy (CAUTIO IUDICIO SISTI) że stawi się w sądzie w terminie na rozprawę

Gdy obie strony stawiły się przed sędzią, dochodziło do zawiązania sporu LITIS CONTESTATIO
- po przedstawieniu sprawy przez powoda i ustosunkowaniu się do niej przez pozwanego (CAUSAE CONIECTIO)
- litis contestatio nie powodowała „konsumpcji” skargi powodowej

! nie stawienie się, którejś ze stron do sądu (CONTUMACIA) nie stanowiło przeszkody do prowadzenia rozprawy przez sędziego i wydania wyroku zaocznego
! zasada swobodnej oceny dowodów została zastąpiona zasadą legalnej oceny środków dowodowych
- w świetle ustawodawstwa cesarskiego dowody z dokumentów zyskały większe znacznie, a największą wartość dowodową miał dowód z dokumentów publicznych, dokumenty prywatne sporządzane przez notariuszy

! ograniczono wagę zeznań świadków, w IV w., pojawiła się zasada TESTIS UNUS TESTIS NULLUS – „jeden świadek to żaden świadek”

! środek dowodowy w postępowaniu kognicyjnym stanowiły także domniemania, których nie można było obalić przez przeprowadzenie przeciwdowodu (tzw. PRAESUMPTIONES IURIS AC DE IURE)

 WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
 WEZWANIE POZWANEGO
 STWIERDZENIE SPORU LITIS CONTESTATIO
 POSTĘPOWANIE DOWODOWE
 SENTENTIA DEFINITIVA (OGŁOSZENIE WYROKU)
 ODWOŁANIE OD WYROKU (APPELLATIO)
 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Comments are closed.