Zastępstwo stron w procesie rzymskim.

Zastępstwo stron w procesie rzymskim.

Strony procesowe
POWÓD – ACTOR, PETITOR
POZWANY – IS CUM QUO AGITUR – PRZECIWKO KTÓREMU TOCZY SIĘ SPÓR

• w procesie cywilnym możliwe było współuczestnictwo procesowe, gdy po stronie powoda lub pozwanego występowało kilka osób (CONSORTES LITIS)
• podstawą rozpoczęcia procesu było posiadanie przez strony ZDOLNOŚCI PROCESOWEJ I LEGITYMACJI PROCESOWEJ

ZDOLNOŚĆ PROCESOWA
Zdolność do występowania w procesie w ogóle

LEGITYMACJA PROCESOWA
Zdolność do występowania w danym (konkretnym) procesie jako strona

LEGITYMACJA CZYNNA
Zdolność do występowania w procesie jako powód/actor

LEGITYMACJA BIERNA
Zdolność do występowania w procesie jako pozwany/reus

• ZASTĘPCY: nie dopuszczani w sformalizowanym procesie legisakcyjnym (*ale też były od tego wyjątki), dopuszczani za to w procesie formułkowym

Dwa rodzaje zastępców:
1) COGNITOR (dosł. znawca)
Ustanowiony: - formalnie
- ustnie
- w obecności i za wiedzą przeciwnika procesowego CERTIS VERBIS IN LITEM CORAM ADVERSARIO
Nie składał żadnych zabezpieczeń, że zastąpiony wykona wyrok. Skutki czynności pranych dokonanych przez kognitora odnosiły się bezpośrednio do osoby zastępowanej.

2) PROCURATOR
- nieformalnie
- przez samo zlecenie
- obecność przeciwnika procesowego nie była konieczna
Musiał złożyć zabezpieczenie że strona zastępowana uzna ważność wyroku i zatwierdzi jego działania: RATAM REM DOMINIUM HABITURUM
• prokurator omnium bonorum – jako zarządca cudzego majątku na podstawie generalnego pełnomocnictwa
• prokurator ad litem – specjalny prokurator procesowy, ustanawiany do konkretnego procesu.

Comments are closed.