Status Rzecznika Praw dziecka

Status Rzecznika Praw dziecka
RZPD to organ przewidziany w art. 72 Konstytucji RP, który stanowi, że Rzeczpospolita polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Status […]

Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich

Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich
Status RZPO reguluje ustawa z 15 lipca 1987 roku o RZPO. Funkcja ta powierzana jest osobom o wysokim autorytecie moralnym, darzonym szacunkiem i autorytetem społecznym. Obecnie w RP RZPO jest prof. Andrzej Zoll. Rzecznik Praw Obywatelskich zaliczony jest do organów pomocy prawnej. Zgodnie z art. 208 Konstytucji RP RZPO stoi na […]

Status komornika sądowego

Status komornika sądowego
Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów:
• Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń
• Wykonywanie innych tytułów wykonawczych
• Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora
Komornik ma […]

Samorząd notarialny

Samorząd notarialny
Zgodnie z art. 26 pr. not. notariusze tworzą samorząd notarialny obejmujący izby notarialne i Krajową Radę Notarialną mające osobowość prawną. Podział terytorialny samorządu jest ściśle związany ze strukturą sądownictwa powszechnego – siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego. Izbę stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Organami izby notarialnej są walne zgromadzenie […]

Notariusz jako osoba zaufania publicznego

Notariusz jako osoba zaufania publicznego
Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, doktryna wskazuje cechy wyróżniające notariuszy od innych zawodów prawniczych, potwierdzające status notariusz jako osoby zaufania publicznego:
• Nieskazitelny charakter
• Używa pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła
• Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego
• Obowiązek zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, ustaje on tylko wtedy gdy notariusz składa zeznanie jako świadek przed sądem, chyba, […]

Czynności notarialne

Czynności notarialne
Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, jego status uregulowany jest w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie. Jak stanowi art. 1 & 1 pr. not. notariusz jest powoływany do dokonywania czynności , którym strony są obowiązane lub chcą nadać formę notarialna. Czynności te, dokonywane zgodnie z prawem mają charakter […]

Status doradcy podatkowego

Status doradcy podatkowego
Doradca podatkowy jest organem pomocy prawnej, do którego zadań należą:
• Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
• Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
• Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
Uprawnionymi do wykonywania czynności doradztwa są osoby fizyczne wpisane na listę doradców, […]

Kwalifikacje rzecznika patentowego

Kwalifikacje rzecznika patentowego
Status rzecznika patentowego jest uregulowany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 roku o rzecznikach patentowych. RZP jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego świadczącym pomoc w sprawach własności przemysłowej czyli, uzyskanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, nazw […]

Prawnicy z państw członkowskich UE

Prawnicy z państw członkowskich UE
Zasady i warunki świadczenia pomocy prawnej w RP przez prawników zagranicznych określa ustawa z dnia 5 lipca 2002 o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej. Ustawa dotyczy tylko działalności adwokata i radcy prawnego. Prawnik zagraniczny jest uprawniony do wykonywania stałej praktyki lub do świadczenia usług trans granicznych. Stała […]

Samorząd radców prawnych

Samorząd radców prawnych
W 1980 roku powstało Stowarzyszenie Radców Prawnych , którego zadaniem było opracowanie projektu ustawy regulującej status radcy. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku samorząd radców prawnych jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega przepisom prawa, a przynależność do niego jest obowiązkowa. Chłonkami organów samorządu mogą […]