Czynności notarialne

Czynności notarialne
Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, jego status uregulowany jest w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie. Jak stanowi art. 1 & 1 pr. not. notariusz jest powoływany do dokonywania czynności , którym strony są obowiązane lub chcą nadać formę notarialna. Czynności te, dokonywane zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Zgodnie z art. 79 notariusz dokonuje następujących czynności:
• Sporządza akty notarialne, jeżeli wymaga tego przepis prawny albo wola stron
• Poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawienie osoby przy życiu lub określonym miejscu
• Doręczenie oświadczenia następuje w miejscu wskazanym, zgodnie z przepisami kpc, notariusz wydaje poświadczenie doręczenia oświadczenia
• Spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek
• Stwierdza w proteście weksla dokonanie przez posiadacza weksla czynności zachowawczych, zapewniających mu możliwość dochodzenia zapłaty wierzytelności wekslowych. Protest weksla – akt publiczny, którego musi dokonać posiadacz weksla, aby móc dochodzić poszukiwania zwrotnego.
• Przyjmuje na przechowanie różne dokumenty, nawet w kopertach zamkniętych, papiery wartościowe, pieniądze w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lun jego następcy. W tym celu prowadzi specjalne konto bankowe
• Sporządza wypisy aktów notarialnych, odpisy i wyciągi innych dokumentów
• Sporządzanie projektów aktów prawnych ( nie maja one mocy dokumentów urzędowych, np. umowa sprzedaży )
• Inne czynności regulowane na podstawie innych przepisów np. odebranie oświadczenia o odrzucenie spadku

Comments are closed.