Kwalifikacje rzecznika patentowego

Kwalifikacje rzecznika patentowego
Status rzecznika patentowego jest uregulowany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 roku o rzecznikach patentowych. RZP jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego świadczącym pomoc w sprawach własności przemysłowej czyli, uzyskanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie tych przedmiotów. RZP są zrzeszeni w ramach korporacji oraz wyposażeni w gwarancje ich niezawisłości. RZP świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w kancelarii patentowej lub na rzecz pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych. RZP występuje jako pełnomocnik w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. RZP ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki zawodowej i należytą starannością. W wykonywaniu zawodu jest niezawisły tzn. podlega tylko ustawom. RZP są wyposażenie w gwarancje niezawisłości, a mianowicie: zasada niepołączalności wykonywania zawodu rzecznika z zatrudnieniem w Urzędzie Patentowym RP lub sądzie administracyjnym, forma wykonywania zawodu i honorarium, immunitet materialny, wzmożona ochrona prawna, jednokierunkowość – niemożliwość zastępstwa lub udzielania pomocy, jeżeli zastępował stronę przeciwną lub udzielił pomocy, tajemnica zawodowa, samorządność – korporacja i odpowiedzialność dyscyplinarna.

Comments are closed.