Notariusz jako osoba zaufania publicznego

Notariusz jako osoba zaufania publicznego
Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, doktryna wskazuje cechy wyróżniające notariuszy od innych zawodów prawniczych, potwierdzające status notariusz jako osoby zaufania publicznego:
• Nieskazitelny charakter
• Używa pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła
• Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego
• Obowiązek zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, ustaje on tylko wtedy gdy notariusz składa zeznanie jako świadek przed sądem, chyba, że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu
• Zasada incompatibilitas
• Odpowiedzialność dyscyplinarna za przewinienia zawodowe albo uchybienia powadze lub godności zawodu
• Zobowiązany stale podnosić kwalifikacje oraz postępować zgodnie ze ślubowaniem
• Instytucja wyłączenia notariusza ( iudex inhabilis ) – zakaz dokonywania czynności dotyczących samego notariusz, małżonka, krewnych i powinowatych bez ograniczeń w linii prostej i powinowatych do 3 stopnia pokrewieństwa, osób związanych przez przysposobienie, opiekę, kuratelę
• Czuwa nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, ma udzielić wyjaśnień
• Odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem, pouczając o prawie i trybie zaskarżenia odmowy, osoba zainteresowana może wnieść w przeciągu tygodnia zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii – funkcja notariusz jako jurysdykcja prewencyjna.

Comments are closed.