Kompetencje radców prawnych

Kompetencje radców prawnych
Ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r., normuje kompetencje i kwestię samorządu radców prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Radca prawny świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, z wyłączeniem spraw rodzinnych, opiekuńczych i karnych. Wyłączenie to nie obejmuje występowania w sprawach karnych […]

Kompetencje radców prawnych

Kompetencje radców prawnych
Ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r., normuje kompetencje i kwestię samorządu radców prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Radca prawny świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, z wyłączeniem spraw rodzinnych, opiekuńczych i karnych. Wyłączenie to nie obejmuje występowania w sprawach karnych […]

Samorząd i organizacja adwokatury

Samorząd i organizacja adwokatury
Adwokaturę (palestrę) stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego, co oznacza, że posiada ona swoje organy oraz jest samorządna, tzn. rządzi się sama, ale nie znaczy to, że pozostaje poza wszelką kontrolą ze strony państwa. Przejawia się to w uprawnieniach Ministra Sprawiedliwości w stosunku do […]

Kwalifikacje adwokata

Kwalifikacje adwokata
Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:
1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata,
2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) odbył w Polsce aplikację adwokacką […]

Niezawisłość adwokata i jej granice

Niezawisłość adwokata i jej granice
Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Jest ona powołana do udzielania pomocy prawnej i współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Adwokatura spełnia istotne funkcje publicznoprawne — jest jednym ze współczynników prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Aby zapewnić adwokatom prawidłowe, czyli swobodne, wolne od […]

Przymus adwokacki

. Przymus adwokacki
Status adwokata i organizację adwokatury reguluje głównie ustawa z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze. Adwokatura (inaczej palestra) jest najstarszym organem pomocy prawnej, a sam wyraz advocatus pochodzący z łaciny oznacza „przywołany na pomoc”. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej osobom […]

Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Do kompetencji Prezesa UOKK należą:
• sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
• wydawanie decyzji w sprawach przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w sprawach koncentracji lub podziałów przedsiębiorców oraz przeciwdziałania praktykom naruszające zbiorowe interesy konsumentów
• prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych
• przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz […]

Kompetencje NIK

Kompetencje NIK
Zadaniem NIK jest kontrola całokształtu działalności bądź wykonania budżetu państwa, aktów normatywnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej oraz finansowo-administracyjnej przeprowadzana w oparciu o kryteria zagwarantowane przez ustawodawcę, a mianowicie:
• legalność jako zgodność działania podmiotu kontrolowanego z obowiązującym prawem
• gospodarność jako konieczność uzyskania optymalnych rezultatów na podstawie poniesionych jak najmniejszych nakładów przez podmiot kontrolowany
• celowość jako zgodność założonego […]

Lustrator w spółdzielni

Lustrator w spółdzielni
Lustrator spółdzielni jest podmiotem uprawnionym do przeprowadzania lustracji w spółdzielni, wyznaczonym przez związek rewizyjny, w którym dana spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajową Radę Spółdzielczą na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze. Kryteria klasyfikacyjne lustratorów oraz tryb przeprowadzenia lustracji określa Krajowa Rada Spółdzielcza . Lustrator musi posiadać odpowiednie […]

Rzecznik Interesu Publicznego – status

Rzecznik Interesu Publicznego – status
Rzecznik interesu Publicznego jest organem reprezentującym interes publiczny w postępowaniu lustracyjnym, działającym na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. RZIP chroniąc interes i bezpieczeństwo Państwa, bada wiarygodność oświadczeń dotyczących […]