Samorząd notarialny

Samorząd notarialny
Zgodnie z art. 26 pr. not. notariusze tworzą samorząd notarialny obejmujący izby notarialne i Krajową Radę Notarialną mające osobowość prawną. Podział terytorialny samorządu jest ściśle związany ze strukturą sądownictwa powszechnego – siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego. Izbę stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Organami izby notarialnej są walne zgromadzenie notariuszy izby i rada izby notarialnej. Walne zgromadzenie izby może być zwyczajne, zwoływane w 1 kwartale każdego roku przez radę izby lub nadzwyczajne, zwoływane z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości na podstawie uchwały rady na wniosek co najmniej 1/5 liczby notariuszy. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą: wybór prezesa, wice oraz członków rady izby, wybór członka Krajowej Rady Notarialnej, wybór notariuszy do sądów dyscyplinarnych oraz rzecznika dyscyplinarnego, zatwierdzenie sprawozdania rocznego i zamknięcia okresu rachunkowego, uchwalanie budżetu, składek. Do zakresu działania izby notarialnej należy: opiniowanie wniosków o powołaniu i odwołaniu notariuszy i asesorów, nadzór nad wykonywaniem obowiązków, organizowanie szkolenia aplikantów, zarząd majątkiem izby, zwołanie walnych zgromadzeń , prowadzenie wykazów notariuszy. Rada izby notarialnej działa w siedziby izby i składa się z: 5 członków w izbach liczących po 100 notariuszy, 7 członków w izbach liczących od 101 do 200 notariuszy, 9 członków w izbach liczących ponad 200 notariuszy. Na czele Rady izby notarialnej stoi prezes, którego kadencja trwa 3 lata, jego głos decyduje w przypadku równej liczby głosów przy głosowaniu nad uchwałami. Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu. Kadencja trwa 3 lata. KRN składa się z notariuszy wybranych przez walne zgromadzenie notariuszy izby notarialnej. Prezes KRN jest notariuszem wybranym w drodze tajnego głosowania spośród jej członków. KRN ma następujące kompetencje:
• Uchwalanie regulaminu wewnętrznego
• Przedstawiania opinii i propozycji w sprawach taksy notarialnej i zmian przepisów dotyczących notariatu
• Współpraca z notariatami innych państw
• Wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Min. Sprawiedliwości
• Wybór rzecznika dyscyplinarnego
• Wypowiadanie siew sprawach etyki zawodowej
• Ustalanie wysokości składek miesięcznych na potrzeby samorządu
• Ustalenie programu aplikacji notarialnej
• Ustalenie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy

Comments are closed.