Samorząd radców prawnych

Samorząd radców prawnych
W 1980 roku powstało Stowarzyszenie Radców Prawnych , którego zadaniem było opracowanie projektu ustawy regulującej status radcy. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku samorząd radców prawnych jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega przepisom prawa, a przynależność do niego jest obowiązkowa. Chłonkami organów samorządu mogą być tylko radcowie, a kadencja organów samorządu trwa 4 lata. Nadzór nad działalnością samorządu radców sprawuje Minister Sprawiedliwości. Radcowie i aplikanci zamieszkujący RP tworzą Krajową Izbę Radców Prawnych, a zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych. Izby posiadają osobowość prawną. Organami samorządu są: Krajowy Zjazd RP, Krajowa Rada RP, Wyższa Komisja rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd dyscyplinarny.
W Krajowym Zjeździe RP zwoływanym przez Krajową Radę RP udział biorą delegaci wybrani przez zgromadzenia okręgowych izb radców prawnych oraz ustępujący członkowie z głosem doradczym. Krajowy Zjazd RP wybiera wszystkie organy samorządu radców prawnych, uchwala wytyczne działania samorządy i jego organów oraz zasady etyki. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd RP zwołuje Krajowa Rada RP z własnej inicjatywy, na wniosek swego prezydium lub Wyższej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej rad okręgowych izb radców prawnych. NKZRP powinien być zwołany w ciągu 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.
Krajową Radę RP stanowią prezes i członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd RP oraz członkowie wybierani bezpośrednio przez zgromadzenia okręgowych izb po jednym z każdej izb. Do zadań Krajowej rady RP należy reprezentowanie samorządu wobec sądów, organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji, udzielanie opinii o projektach aktów prawnych, koordynowanie działalności okręgowych izb i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością, wybór prezesa oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rozpatrywanie odwołań od uchwał rad okręgowych, uchylanie uchwał sprzecznych z prawem.
Do zadań Wyższej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej Krajowej Rady RP.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych, jako sąd 1 instancji sprawy dyscyplinarne członków Krajowej Rady RP i rad okręgowych. Odwołania od orzeczeń wydawanych w tym trybie rozpatruje ten sam sąd w innym , rozszerzonym składzie.
W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie należący do danej izby i aplikanci bez prawa głosu. Zgromadzenie zwołuje rada okręgowa raz w roku. Do uprawnień zgromadzenia należy ustalanie liczby członków organów okręgowych radców prawnych. Nadzwyczajne zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada izby na wniosek Krajowej rady RP, na wniosek swego prezydium lub okręgowej komisji rewizyjnej lub na wniosek jednej trzeciej członków. Powinno ono być zwołane w ciągu 3 tygodni od dnia wpływu w sprawie zwołania tego zgromadzenia.
Rada okręgowej izby radców prawnych kieruje działalnością okręgowej izby radców prawnych. Organem wykonawczym jest prezydium, które stanowią dziekan oraz wice dziekani, sekretarz, skarbnik i członkowie. Do zadań rady należy reprezentowanie interesów zawodowych radców prawnych i nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu, kontroli i oceny wykonywania zawodu przez wizytatorów.
Do zadań okręgowej komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej okręgowej rady izby radców prawnych.
Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych niesione prze rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołań od ostrzeżeń udzielonych przez dziekana rady. Od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego służy odwołanie do Wyższego Sądy Dyscyplinarnego.

Comments are closed.