Status doradcy podatkowego

Status doradcy podatkowego
Doradca podatkowy jest organem pomocy prawnej, do którego zadań należą:
• Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
• Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
• Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
Uprawnionymi do wykonywania czynności doradztwa są osoby fizyczne wpisane na listę doradców, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci. Na listę doradców prowadzona przez krajową radę doradców podatkowych wpisuje się osobę jeżeli: ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw, jest nieskazitelnego charakteru, posiada wyższe wykształcenie, niekoniecznie prawnicze, odbyła w Polsce 2-letnia praktykę zawodową, zdała egzamin na doradcę, Doradca podatkowy wykonuje swoja pracę we własnym imieniu i na własny rachunek lub w spółce. Doradca ma obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej, zakazu reklamy, postępowania zgodnie z przepisami prawa, zasadami etyki ze złożonym ślubowaniem, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, regularnego opłacania składek członkowskich, przynależności do samorządu zawodowego, przestrzegania zasady niepołączalności i zakazu prowadzenie działalności gospodarczej. Wynagrodzenie za czynności doradcy ustala umowa z klientem.

Comments are closed.