Status komornika sądowego

Status komornika sądowego
Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów:
• Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń
• Wykonywanie innych tytułów wykonawczych
• Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora
Komornik ma prawo doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty oraz sprawowaniu urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty. Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji powierza komornikom jako funkcjonariuszom publicznym realizacje określonych zadań państwa w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych, których forma i sposób realizacji jest uregulowany normami publicznoprawnymi. Komornik jest organem nadrzędnym wobec stron postępowania. Przy wykonywaniu swoich czynności komornik podlega wyłącznie ustawom oraz orzeczeniom sądu. Postępuje zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej. Komornik prowadzi kancelarię komorniczą i używa okrągłej pieczęci urzędniczej z godłem państwa zawierającej w otoku funkcję oraz oznaczenie siedziby. Działa on na obszarze swojego rewiru komorniczego będącego tożsamym z właściwościami sądu rejonowego. Komornika wiąże tajemnica zawodowa, obejmująca okoliczności sprawy. Obowiązek ten ustaje gdy komornik składa zeznanie przed sądem w charakterze świadka. Komornikowi nie wolno podejmować dodatkowego zatrudnienia, które mogłoby uchybiać powadze wykonywania zawodu. Komornik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności i ma obowiązek zawarci umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co podlega kontroli prezesa sądu. Ustawa o komornikach nie omawia nadzoru judykacyjnego unormowanego w KPC, który przewiduje:
• Nadzór zwierzchni Ministra Sprawiedliwości
• Nadzór w przedmiocie terminowości, rzetelności i skuteczności postępowania egzekucyjnego, sprawowany przez organy samorządu komorniczego poprzez komorników-wizytatorów
• Nadzór nad komornikami w przedmiocie formalnej poprawności ich działalności , sprawowany przez prezesów sądów rejonowych

Comments are closed.