DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE W USTAWIE XII TABLIC

DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE W USTAWIE XII TABLIC
(WSTĘP)
Dziedziczenie beztestamentowe (ab intestato) zachodziło wówczas gdy:
- spadkodawca zmarł bez ustanowienia ważnego testamentu
- testament ważny przez niego pozostawiony stracił ważność
- żadna z osób powołanych do dziedziczenia nie stała się dziedzice (np. ustanowiony w testamencie dziedzic umarł wcześniej niż testator lub nie chciał przyjąć spadku)
W prawie rzymskim trzy systemy dziedziczenia beztestamentowego:
- […]

KODYCYL

KODYCYL
CODICILLUS – listowna prośba o wykonanie pewnych rozporządzeń, z którą występował spadkodawca wobec swego dziedzica beztestamentowego, testamentowego lub zapisobiorców
Treścią kodycylu mogły być wszelkie rozporządzenia ostatniej woli z wyjątkiem ustanowienia dziedzica i wydziedziczenia.
Testator mógł umieścić w testamencie tzw. KLAUZULĘ KODYCYLARNĄ,
jeżeli jego testament z jakichś przyczyn okaże się nieważny, winien być utrzymany jako kodycyl (tzw. konwersja czynności […]

ZASTĘPSTWO PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH

ZASTĘPSTWO PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH
W Rzymie istniała możliwość podejmowania czynności prawnych ze skutkiem dla innych osób., wynikało to z rosnących potrzeb w miarę rozrastanie tę terytorium.
Naturalnymi przedstawicielami 9 inaczej organami) zwierzchników familii były osoby alieni iuris, zarówno niewolnicy jak i wolni członkowie rodziny. Przysporzenia z ich czynności prawnych przypadały wprost zwierzchnikowi familijnemu, natomiast zobowiązania zaciągnięte przez […]

SPOSOBY NABYCIA PRAWA

SPOSOBY NABYCIA PRAWA
Nabycie, zmiana lub utrata jakiegoś prawa podmiotowego może być skutkiem czynności prawnej.
Nabycie pierwotne – kiedy nabywca nie uzyskiwał prawa podmiotowego od określonej osoby. Nabycie nie było uzależnione od tego, że wcześniej przysługiwało ono poprzednikowi. Np. zawłaszczenie rzeczy niczyjej (occupatio).
Nabycie pochodne – nabywca nabywał prawo od innej osoby, tj. od poprzednika, który przenosil prawo […]

POJĘCIE I RODZAJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH

POJĘCIE I RODZAJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Juryści rzymscy nie wypracowali ani pojęcia ani ścisłej terminologii czynności prawnych.
Oświadczenia woli mające na celu powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego to czynności prawne.
CZYNNOŚĆ PRAWNA – oświadczenie (objaw) woli, zmierzające do wywołania zamierzonych skutków prawnych, którymi są: powstanie, zmiana lub zgaśnięcie stosunku prawnego.
RODZAJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH
a) […]