SPOSOBY NABYCIA PRAWA

SPOSOBY NABYCIA PRAWA

Nabycie, zmiana lub utrata jakiegoś prawa podmiotowego może być skutkiem czynności prawnej.

Nabycie pierwotne – kiedy nabywca nie uzyskiwał prawa podmiotowego od określonej osoby. Nabycie nie było uzależnione od tego, że wcześniej przysługiwało ono poprzednikowi. Np. zawłaszczenie rzeczy niczyjej (occupatio).

Nabycie pochodne – nabywca nabywał prawo od innej osoby, tj. od poprzednika, który przenosil prawo na nabywcę. Skuteczność nabycia zależała od tego, czy przenoszącemu przysługiwało przenoszone prawo, co wyrażała zasada Ulpiana: NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERRE POTEST, QUAM IPSE HABERET. Zgodnie z tym – suma uprawnień nabywcy nie mogła być większa od tych, które miał zbywca. Nabycie pochodne mogło nastąpić pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna) lub tytułem szczegółowym (sukcesja syngularna).
• Sukcesja uniwersalna – gdy nabywający na podstawie jednej czynności prawnej nabywał ogół praw majątkowych (modelowym przykładem – dziedziczenie, na podstawie którego powołany do dziedziczenia wchodził w ogół praw majątkowych po zmarłym)
• Sukcesja syngularna – nabywca nabywał pojedyncze, indywidualnie oznaczone prawa od zbywcy (jedno lub więcej poszczególnych praw), każde na podstawie osobnej czynności:
 Nabycie translatywne – kiedy przeniesione prawo nie przekształcało się tj. następowało przeniesienie prawa w niezmienionym kształcie, tego samego i w tym samym zakresie. Np. sprzedaż własności gruntu obciążonego służebnością przechodu powodowała przejście prawa własności gruntu wraz z tym obciążeniem
 Nabycie konstytutywne – kiedy zbywca z przysługującego mu, szerszego prawa podmiotowego ustanawiał nowe, węższe prawo, przenosząc je jednocześnie na nabywcę. Np. właściciel gruntu ustanawiał na nim prawo wieczystej dzierżawy (było to węższe prawo w stosunku do prawa własności) na rzecz pewnej osoby, która w rezultacie nabywała to nowo utworzone prawo. Ustanowienie takiego nowego rpawa było skuteczne tylko wówczas, gdy zbywcy przysługiwało szersze prawo, z którego wydzielone zostało prawo nowe (węższe)

Comments are closed.