Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona 26 sierpnia 1789 r.

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona 26 sierpnia 1789 r.
Przedstawiciele ludu francuskiego, zebrani w Zgromadzeniu Narodowym, uznawszy, iż nieznajomość, zapoznanie lub pogarda dla praw człowieka to jedyne przyczyny publicznych nieszczęść i zepsucia rządów, postanowili ogłosić w uroczystej deklaracji naturalne, niezbywalne i święte prawa człowieka, aby owa deklaracja, stale przedstawiania wszystkim członkom społeczeństwa, przypominała im bez […]

Pozycja króla - RZECZPOSPOLITA SZLACHECKA

Pozycja króla - RZECZPOSPOLITA SZLACHECKA
Pozycja króla w 2-giej poł. XV w (Kazimierz Jagiellończyk i Jan Olbraht) faktycznie wzrósł zakres władzy królewskie → korona zamknięta → rex est imperor in regno suo.
Zygmunt Stary (początek XVI w.) – opierał się na magnatach by zahamować ruch szlachecki, który wynosił hasło „suwerenność prawa realizowana przez króla i sejm”
[…]

POCZĄTKI PRAWA PRACY - ZASADY OGÓLNE.

POCZĄTKI PRAWA PRACY - ZASADY OGÓLNE.
Początki w przepisach drugiej połowy XVIII i początku XIX w dotyczących ludzi luźnych.
Nowoczesne prawo pracy powstało jako wynik połączenia rozwoju kapitalistycznych stosunków produkcji z powstaniem klasy robotniczej podejmującej walkę o swoje prawa.
W XIX w. przepisy prawa pracy występowały w prawie zobowiązań jako najem pracy → traktowanie pracy […]

POCZĄTKI PRAWA PRACY - PIERWSZE NORMY W KRÓLESTWIE POLSKIM.

POCZĄTKI PRAWA PRACY - PIERWSZE NORMY W KRÓLESTWIE POLSKIM.
Utrzymanie organizacje cechowej, przy jednoczesnym pozwoleniu na prowadzenie produkcji nie zrzeszonej w cechy. Jednak tylko czeladnicy z cechu mogli odwoływać się do „starszych” cechu oraz tworzyć „skrzynki” czeladnicze (zapomogi). Zatrudnieni poza cechem mieli wydawane książki robocze, które uzależniały ich od przedsiębiorcy i policji państwowej.
Tępienia wszelkich […]

PRAWO PRACY W ZABORZE PRUSKIM.

PRAWO PRACY W ZABORZE PRUSKIM.
Jako odrębna gałąź prawo pracy (łączące w sobie elementy prawa cywilnego, administracyjnego, ubezpieczeń itp.), najwcześniej powstało w Prusach, wraz z rozwojem gospodarki przemysłowej i rolnej.
Gdy powstał Związek Północno-Niemiecki kompetencje ustawodawcze w sprawach gospodarczych i przemysłowych przeniesiono na Związek (od 1871 r. na Rzeszę), choć niektóre działy prawa pracy (czeladź […]

Szkoła antropologiczna (szkoła pozytywna) - SZKOŁY I KIERUNKI W NAUCE

Szkoła antropologiczna (szkoła pozytywna) - SZKOŁY I KIERUNKI W NAUCE
PRAWA KARNEGO
Twórcą tej szkoły był włoski psychiatra Cesare Lombroso (1835-1909; „Człowiek zbrodniarz”). Uważał, że niektórzy ludzie mają wrodzone predyspozycje do popełnienia przestępstw. Konsekwencją tych poglądów musiało być odrzucenie pojęcia winy jako podstawy odpowiedzialności karnej, nie można, więc sprawcy czynić zarzutu ani wymierzyć kary.
Natomiast reakcją na przestępczość […]

Szkoła socjologiczna - SZKOŁY I KIERUNKI W NAUCE PRAWA KARNEGO

Szkoła socjologiczna - SZKOŁY I KIERUNKI W NAUCE PRAWA KARNEGO
Twórcą tej szkoły był Franc von Liszt (1851-1919). Kierunek ten zwracał uwagę na fakt, że przestępczość ma swoje przyczyny tkwiące także w warunkach społecznych, różniło go to od szkoły antropologicznej. Natomiast od szkoły klasycznej różniło ją odmienne podejście do kwestii znaczenia czynu, sensu kary i znaczenia […]

Polskie konstytucje

Polskie konstytucje
• USTAWA RZĄDOWA z dnia 3 Maja 1791 roku [Konstytucja 3 Maja]
• USTAWA KONSTYTUCYJNA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lipca 1807 roku
• USTAWA KONSTYTUCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO z dnia 27 listopada 1815 roku
• KONSTYTUCJA WOLNEGO MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU
I konstytucja z dnia 3 maja 1815 roku,
II konstytucja z dnia 11 września 1818 roku,
Konstytucja Wolnego […]

PRAWO KARNE POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA

PRAWO KARNE POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA
Uwagi ogólne.
Często dochodzono sprawiedliwości na drodze wróżd zwanych zwadami. Były to wojny prywatne. Przestępstwa groźne dla bezpieczeństwa ogólnego nazywano łotrostwami.
Ze względu na podmiot wszczynający ściganie podział:
Przestępstwa ścigane z państwa, religii panującej – imurzędu – przeciw panującemu, interesom silniejsza władza tym większy zakres.
Przestępstwa dochodzone na podstawie skargi prywatnej
Mir.
Rzecznikiem miru był panujący. […]

ORGANIZACJA PAŃSTWOWA W X I XI W.

ORGANIZACJA PAŃSTWOWA W X I XI W.
Król → samodzielny; ucieleśnienie państwa
Rada Monarsza → niesformalizowane ciała, do którego powoływani byli najbardziej zaufani przez władcę. Z reguły najwyżsi dostojnicy.
Grupy współdziałania:
1) Drużyna
2) Urzędnicy (urzędnicze możnowładztwo)
ścieranie się interesów władcy z własnymi
niejednolity terytorialnie skład
starania w kierunku zmonopolizowania urzędów przez arystokrację → konflikt z wojewodą Sieciechem
3) […]