ORGANIZACJA PAŃSTWOWA W X I XI W.

ORGANIZACJA PAŃSTWOWA W X I XI W.
Król → samodzielny; ucieleśnienie państwa
Rada Monarsza → niesformalizowane ciała, do którego powoływani byli najbardziej zaufani przez władcę. Z reguły najwyżsi dostojnicy.
Grupy współdziałania:
1) Drużyna
2) Urzędnicy (urzędnicze możnowładztwo)
ścieranie się interesów władcy z własnymi
niejednolity terytorialnie skład
starania w kierunku zmonopolizowania urzędów przez arystokrację → konflikt z wojewodą Sieciechem
3) Duchowieństwo

Comments are closed.